بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: congestion control


موارد یافت شده: 17

1 - A fuzzy extension to the blue active queue management algorithm (چکیده)
2 - DRCP: A Dynamic Resource Control Protocol for alleviating congestion in Wireless Sensor Networks (چکیده)
3 - Nonlinear Neural Network Congestion Control Based on Genetic Algorithm for TCP/IP Networks (چکیده)
4 - Adaptive Competitive Resource Control Protocol for Alleviating Congestion in Wireless Sensor Networks: An Evolutionary Game Theory Approach (چکیده)
5 - A Prioritization Based Congestion Control Protocol for Healthcare Monitoring Application in Wireless Sensor Networks (چکیده)
6 - HOCA: Healthcare Aware Optimized Congestion Avoidance and control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
7 - An Adaptive Congestion Alleviating Protocol for Healthcare Applications in Wireless Body Sensor Networks: Learning Automata Approach (چکیده)
8 - Priority Based Congestion Control and Partial Reliability Guaranty Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
9 - Joint Active Queue Management and Congestion Control Protocol for Healthcare Applications in Wireless Body Sensor Networks (چکیده)
10 - A novel congestion control protocol with AQM support for IP-based networks (چکیده)
11 - A Learning Based Protocol for Bidirectional Congestion Control in Wireless Sensor Network (چکیده)
12 - A Reliable Transport Protocol for Wireless Multimedia Sensor Network (چکیده)
13 - A Novel Congestion Control Protocol for Vital Signs Monitoring in Wireless Biomedical Sensor Networks (چکیده)
14 - Priority-based rate control for service differentiation and congestion control in wireless multimedia sensor networks (چکیده)
15 - A New Priority Based Congestion Control Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
16 - A Reliable Transport Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)
17 - A modified random early detection algorithm: Fuzzy logic based approach (چکیده)