بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 050.1950


موارد یافت شده: 15

1 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
2 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
3 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
4 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
5 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
6 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
7 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
8 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
9 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
10 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
11 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
12 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
13 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
14 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
15 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)