بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Antibacterial properties


موارد یافت شده: 14

1 - Zinc- and Copper-Doped Mesoporous Borate Bioactive Glasses: Promising Additives for Potential Use in Skin Wound Healing Applications (چکیده)
2 - Polycaprolactone/cress seed mucilage based bilayer antibacterial films containing ZnO nanoparticles with superabsorbent property for the treatment of exuding wounds (چکیده)
3 - سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی (چکیده)
4 - The antibacterial Characteristics of edible coatings in fish meat (چکیده)
5 - Antibacterial properties of polyethylene containing thymol and silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila (چکیده)
6 - Chitosan / bentonite / ZnO nanoparticles composites: From synthesis to antibacterial properties (چکیده)
7 - Synthesis, characterization and antibacterial properties of silver nanoparticles by a psychrotolerant strain (چکیده)
8 - Antibacterial properties of Mg (1-x ) Ag (x) O (x=0.03) nanocomposite (چکیده)
9 - Diode Laser and Calcium Hydroxide for Elimination of Enterococcus Faecalis in Root Canal (چکیده)
10 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
11 - Study of structural and antibacterial properties of Fe doped CuO nanoparticles; prepared by a chemical method (چکیده)
12 - FABRICATION OF CuO:Fe NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD AND STUDY OF STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES (چکیده)
13 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
14 - Antibacterial activity of quaternary imidazolium salts (چکیده)