بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Calcareous nannofossils


موارد یافت شده: 11

1 - Biostratigraphy and palaeoecology of the Dalichai Formation (Lower Cretaceous) based on calcareous nannofossils from the western Alborz Mountains (north-west Iran) (چکیده)
2 - Calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoenvironment of the Dalichai (Lower Cretaceous) Formation (Talu Section) in eastern Alborz Mountains, northern Iran (چکیده)
3 - Biostratigraphy of Baghamshah Formation based on calcareous nannofossils in the Southwest Tabas, Iran (چکیده)
4 - Biostratigraphy and palaeoenvironmental interpretation of the Dalichai Formation (Lower Cretaceous) in the eastern and central Alborz Mountains (North Iran) based on calcareous nannofossils (چکیده)
5 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of Campanian strata (Abtalkh Formation) from the eastern Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
6 - اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین (چکیده)
7 - Calcareous Nannofossils in Holocene Surface Sediments of the Persian Gulf (چکیده)
8 - Calcareous nannofossils from the Abtalkh and Neyzar Formation boundary, Kopet-Dogh range, N.E. Iran (چکیده)
9 - Late Cretaceous calcareous nannofossils from chalky limestone of southern Kordkuy (eastern Alborz), N. Iran (چکیده)
10 - Late Cretaceous calcareous nannofossils from the Sefidchah section in eastern Alborz, N. Iran (چکیده)
11 - Calcareous nannofossils in Upper Cretaceous deposits at the boundary of the Aitamir-Abderaz Formations in Do-Baradar section (Kopet-Dogh rang, NE Iran) (چکیده)