بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GABA


موارد یافت شده: 15

1 - Spent coffee grounds as a potential culture medium for γ-aminobutyric acid (GABA) production by Levilactobacillus brevis PML1 (چکیده)
2 - Screening of lactic acid bacteria strains isolated from Iranian traditional dairy products for GABA production and optimization by response surface methodology (چکیده)
3 - Optimization of Gamma Aminobutyric Acid Production Using High Pressure Processing (HPP) by Lactobacillus brevis PML1 (چکیده)
4 - Optimization of gamma‐aminobutyric acid production by Lactobacillus brevis PML1 in dairy sludge‐based culture medium through response surface methodology (چکیده)
5 - Development and characterization of antioxidant and antimicrobial edible films based on chitosan and gamma-aminobutyric acid-rich fermented soy protein (چکیده)
6 - Exogenousγ-aminobutyric acid can alleviate the adverse effects of seedaging on fatty acids composition and heterotrophic seedling growth inmedicinal pumpkin (چکیده)
7 - Optimization of gamma-aminobutyric acid production in a model system containing soy protein and inulin by Lactobacillus brevis fermentation (چکیده)
8 - Pharmaceutical and food applications of gamma-amino butyric acid -GABA- (چکیده)
9 - Report of some histologic alterations in brain of rat newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
10 - Morphometric effects of maternal zolpidem administration on rat embryo (چکیده)
11 - Some anatomic alterations in the rat’s newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
12 - Teratogenic effects of maternal zolpidem administration on rat embryo based on histological study (چکیده)
13 - اثر تجویز نخاعی مسدودکننده اتصال‌های منفذدار به همراه آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر پاسخ‌های رفتاری به درد شیمیایی در موش صحرایی نر (چکیده)
14 - Intrapritoneally administration of 20 & 30% ethanol (3g/kg) affected rats’ spatial working memory (چکیده)
15 - تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر (چکیده)