بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Interlaminar stresses


موارد یافت شده: 13

1 - Interlaminar stresses in thick cylindrical shell with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
2 - Interlaminar stresses in thick rectangular laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
3 - Analysis of interlaminar stresses in general cross-ply laminates with distributed piezoelectric actuators (چکیده)
4 - Analysis of Dynamic Interlaminar Stresses in Antisymmetric Angle-ply Composite Laminated Plates (چکیده)
5 - Accurate determination of coupling effects on free edge interlaminar stresses in piezoelectric laminated plates (چکیده)
6 - Non-Linear Analysis of Interlaminar Stresses in Composite (چکیده)
7 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Laminates Subjected to Transient Vibration (چکیده)
8 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Material Properties (چکیده)
9 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Layers (چکیده)
10 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Plates Subjected to Free Vibration (چکیده)
11 - Higher-Order Coupled and Uncoupled Analyses of Free Edge Effect of Piezoelectric Laminates under Mechanical Loadings (چکیده)
12 - Edge effects of uniformly loaded cross - ply composite laminates (چکیده)
13 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)