بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Omp31


موارد یافت شده: 13

1 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
2 - In vivo immunogenicity assessment and vaccine efficacy evaluation of a chimeric tandem repeat of epitopic region of OMP31 antigen fused to interleukin 2 (IL-2) against Brucella melitensis in BALB/c mice (چکیده)
3 - The antigenicity performance of divalent recombinant B. melitensis vaccines versus univalent ones (چکیده)
4 - Design and Production of a Novel Recombinant Chimeric IL2-Omp31 Antigen against Brucella Infection (چکیده)
5 - In silico cloning and bioinformatics study of Brucella melitensis Omp31 antigen in different mammalian expression vectors (چکیده)
6 - Immunogenicity evaluation of plasmids encoding Brucella melitensis Omp25 and Omp31 antigens in BALB/c mice (چکیده)
7 - Engineering, Cloning and Expression of DNA Sequence Coding of OMP31 Epitope of Brucella melitensis linked to IL-2 in Escherichia coli (چکیده)
8 - همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 (چکیده)
9 - Impact of heat shock protein 60KD in combination with outer membrane proteins on immune response against Brucella melitensis. (چکیده)
10 - طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند (چکیده)
11 - Cloning and molecular characterization of Omp31 gene from Brucella melitensis Rev 1 strain (چکیده)
12 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of Omp31 and Omp25 Genes from B. Melitensis (چکیده)
13 - Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene (چکیده)