بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: طاها طالبیان


موارد یافت شده: 13

1 - Transient heat conduction in multiwall carbon nanotubes (چکیده)
2 - Response of multiwall carbon nanotubes to impact loading (چکیده)
3 - A study on dynamic behaviour of functionally graded thick hollow circular cylinders (چکیده)
4 - An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
5 - A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
6 - Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model (چکیده)
7 - Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model (چکیده)
8 - Transient Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Circular Cylinders under Mechanical Loadings (چکیده)
9 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
10 - Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes (چکیده)
11 - Transient analysis of functionally graded THICK HOLLOW Circular cylinders under (چکیده)
12 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
13 - Studies on Dynamic Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinders (چکیده)