بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Akbar Aliverdi


موارد یافت شده: 17

1 - کارایی روش های شیمیایی و فیزیکی نرم سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون های آب سخت با گلیفوسیت (چکیده)
2 - Optimizing Sulfosulfuron and combination of Sulfosulfuron Metsulfuron-methyl Activity Tank-Mixed with Vegetable Oil to Control Wild Barley(Hordeum spontaneum Koch.) (چکیده)
3 - Increased soyabean-rhizobium symbiosis by magnetically treated water (چکیده)
4 - Overcoming Hard Water Antagonistic to Glyphosate or Imazethapyr with Water Conditioners (چکیده)
5 - Overcoming the Antagonistic Effect from Spray Carrier (چکیده)
6 - Activity of the Recommended and Optimized Rates of Pyridate on Chickpea - Mesorhizobium mediterraneum Symbiosis (چکیده)
7 - Effectiveness of Clodinafop-Propargyl, Haloxyfop-p-methyl and Difenzoquat-methyl-sulfate Plus Adigor® and Propel™ Adjuvants in Controlling Avena ludoviciana Durieu. (چکیده)
8 - Effect of the recommended and optimized doses ofhaloxyfop-P-methyl or imazethapyr on soybean-Bradyrhizobiumjaponicum symbiosis (چکیده)
9 - Behavior of vegetable oils in relation to their influence on herbicides’ effectiveness (چکیده)
10 - Interaction effect of CO2 enrichment and nutritional condition on physiological characteristics, essential oil and yield of lemon balm (Melissa officinalis L.) (چکیده)
11 - Optimizing dosage of sethoxydim and fenoxaprop-p-ethyl with adjuvants to control wild oat (چکیده)
12 - Surfactant and rainfall influenced clodinafop-propargyl efficacy to control wild oat (Avena (چکیده)
13 - Optimizing the performance of diclofop-methyl, cycloxydim, and clodinafop-propargyl on littleseed canarygrass (Phalaris minor) and wild oat (Avenaludoviciana) control with adjuvants (چکیده)
14 - اثر میدان مغناطیسی و مویان فریگیت در کارآیی علف کش شوالیه در کنترل یولاف وحشی (چکیده)
15 - بررسی مویانهای سیتوگیت و فریگیت در کارآیی علف کش شوالیه به منظور کنترل یولاف وحشی (چکیده)
16 - Increased foliar activity of clodinafop-propargyl and/or tribenuron-methyl by surfactants and their synergistic action on wild oat (Avena ludoviciana) and wild mustard (Sinapiis arvensis) (چکیده)
17 - Effects of a magnetic field and adjuvant in the (چکیده)