بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ashraf Mayameei


موارد یافت شده: 15

1 - Serological study of small ruminant lentiviruses in sheep population of Khorasan-e-Razavi province in Iran (چکیده)
2 - Isolation and Molecular identification of infectious bronchitis virus strain QX (IBV-QX) from layer flocks located in north east of Iran (چکیده)
3 - Haemadsoroption-RT-PCR Assay: A Novel Simple Approach to Concentrate and increase the sensitivity of detecting NDV from Fecal and Environmental Samples (چکیده)
4 - Detection of small Ruminant Lentiviruses in sheep populations of Khorasan Razavi Province by ELISA (چکیده)
5 - Determination of Bovine Herpesvirus type 1 (BHV-1) in aborted fetuses in Khorasan Razavi Province by PCR assay (چکیده)
6 - Investigation of Equine herpesvirus-1 and 4 infections in equine population of Iran by real-time PCR (چکیده)
7 - Serological evaluation of relationship between viral pathogens (BHV-1, BVDV, BRSV, PI-3V, and Adeno3) and dairy calf pneumonia by indirect ELISA. (چکیده)
8 - BLV الگویی برای برسی پاتوژنز و یافتن راههای درمانی نوین جهت HTLV-1 (چکیده)
9 - مطالعه مورد- شاهدی جهت شناسایی عوامل بیماریزای روده ای مرتبط با اسهال گوساله های نوزاد در برخی از گاوداری های صنعتی شیری مشهد (چکیده)
10 - Evaluation of relationship between Rotavirus and Coronavirus infections with calf diarrhea by capture ELISA (چکیده)
11 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
12 - Identification of the prevalent bovine rotavirus genotypes in Khouzestan province by Multiplex semi nested RT-PCR (چکیده)
13 - Prevalence of Rotavirus and Coronavirus in healthy calves and calves with diarrhoea in Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
14 - Molecular cloning and expression analysis of chickenMyD88andTRIFgenes (چکیده)
15 - Molecular G typing of bovine rotaviruses in Iran (چکیده)