بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Davood Nakhaie


موارد یافت شده: 15

1 - Effect of quenching after solidification on hardness and electrochemical behavior of a Pb-0.09%Ca-1.23%Sn alloy (چکیده)
2 - Dependence of the Electrochemical and Passive Behavior of the Lead-Acid Battery Positive Grid on Electrode Surface Roughness (چکیده)
3 - The influence of cold plastic deformation on passivity of Ti-6Al-4V alloy studied by electrochemical and local probing techniques (چکیده)
4 - Pit Transition Potential and Repassivation Potential of Stainless Steel in Thiosulfate Solution (چکیده)
5 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel Part II: Pit initiation and transition to stability (چکیده)
6 - The role of constituent phases on corrosion initiation of NiAl bronze in acidic media studied by SEM–EDS, AFM and SKPFM (چکیده)
7 - The effect of grid configurations on potential and current densitydistributions in positive plate of lead–acid battery vianumerical modeling (چکیده)
8 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel. Part I: Critical pitting temperature (چکیده)
9 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
10 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
11 - Pitting corrosion of cold rolled solution treated 17-4 PH stainless steel (چکیده)
12 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
13 - Controlled Forging of a Nb Containing Microalloyed Steel for Automotive Applications (چکیده)
14 - Thermomechanical Processing of a Nb-Microalloyed Steel in a Controlled-Forging Treatment (چکیده)
15 - A novel electrochemical approach on the effect of alloying elements on self-discharge and discharge delivered current density of Pb–Ca–Ag lead-acid battery plates (چکیده)