بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Foad Nazari


موارد یافت شده: 9

1 - طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
3 - Three Dimensional Natural Frequency Analysis of Sandwich Plates with Functionally Graded Core Using Hybrid Meshless Local Petrov-Galerkin Method and Artificial Neural Network (چکیده)
4 - Analytical modeling of entropy generation for Casson nano-fluid flow induced by a stretching surface (چکیده)
5 - Entropy analysis for an unsteady MHD flow past a stretching permeable surface in nano-fluid (چکیده)
6 - A multi-crack effects analysis and crack identification in functionally graded beams using particle swarm optimization algorithm and artificial neural network (چکیده)
7 - Double Cracks Identification in Functionally Graded Beams Using Artificial Neural Network (چکیده)
8 - Applying Neural Network for the Identification of Multiple Cracks in Beams Using Genetic Algorithm (چکیده)
9 - Crack Identification in Functionally Graded Beams Using Particle Swarm Optimization Algorithm and Artificial Neural Network (چکیده)