بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Moradi


موارد یافت شده: 8

1 - Comparison of the effects of perceptual-motor exercises, vitamin D supplementation and the combination of these interventions on decreasing stereotypical behavior in children with autism disorder (چکیده)
2 - تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
3 - تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (چکیده)
4 - مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobson و Benson بر افسردگی سالمندان (چکیده)
5 - The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autism (چکیده)
6 - تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
7 - تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
8 - تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت (چکیده)