بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hoda Aslani


موارد یافت شده: 12

1 - Development of GDDR method for ratcheting analysis of moderately thick plates (چکیده)
2 - Evaluation of mechanical behavior of premolar teeth with fissure sealant (چکیده)
3 - Experimental models to estimate supercooling behavior of ZrO2 nanofluid phase change materials (چکیده)
4 - Influence of clay nanoparticles on hindering the undesirable solidification process (چکیده)
5 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
6 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
7 - Experimental study on the effect of Zirconia nanoparticles on solidification heat transfer characteristics: A comparison with Titania nanoparticles (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی مشخصه های انجماد نانوسیال و مدل سازی به روش منطق فازی (چکیده)
9 - Influence of nanoparticles on reducing and enhancing evaporation mass transfer and its efficiency (چکیده)
10 - بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته (چکیده)
11 - Evaporation Exergy Analysis For Different Ambient Temperature In Timber Dryer (چکیده)
12 - EFFECT OF AMBIENT TEMPERATURE ON IRREVERSIBILITY OF TIMBER DRYER ASSISTED HEAT PUMP (چکیده)