بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Ali Niroumand


موارد یافت شده: 20

1 - Wavelet based estimation for the derivative of a density by block thresholding under random censorship (چکیده)
2 - Semiparametric Ridge Regression Approach in Partially Linear Models (چکیده)
3 - On the Minimax Optimality of Block ThresholdedWavelets Estimators for ro-Mixing Process (چکیده)
4 - Ridge regression methodology in partial linear models with correlated errors (چکیده)
5 - nonparametric Estimation of Partial Derivatives of a Multivariate Probability (چکیده)
6 - ESTIMATION OF THE SURVIVAL FUNCTION FOR ADISCRETE-TIME STOCHASTIC PROCESS (چکیده)
7 - WAVELET-BASED ESTIMATORS OF THE INTEGRATED SQUAREDDENSITY DERIVATIVES FOR MIXING SEQUENCES (چکیده)
8 - Multivariate Stochastic Regression Estimation by Wavelets for Stationary Time Series (چکیده)
9 - wavelet based estimators for density (چکیده)
10 - formula for mean intgrated squared errot for wavelet based nonlinear density estimator (چکیده)
11 - Wavelet-BasedEstimatirsoftheIntegratedSquaredDensityDerivativesfor (چکیده)
12 - Wavelets for nonparametric Stochastic regression with mixing stochastic processes (چکیده)
13 - A Formulation for mean integrated squared error of nonlinear wavelet-based density estimators with negatively dependent sequences (چکیده)
14 - Nonparametric probability density estimation by maximum penalized likelihood method for negatively dependent sequence (چکیده)
15 - کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد (چکیده)
16 - On a Wavelet-Based Method of Estimating a Regression Function (چکیده)
17 - Wavelets for Nonparametric Stochastic regression with Pairwise Negative Quarant Dependent Random Var (چکیده)
18 - Estimation of AR Parameters in the Presence of Additive Contamination in the Infinite Variance Case (چکیده)
19 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for a Discrete-Time Stochastic Process: Lp-Losses (چکیده)
20 - معرفي الگوهاي دو خطي در سريهاي زماني تشخيص و براورد (چکیده)