بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MARYAM ABARESHI


موارد یافت شده: 21

1 - A simple iterative method for water distribution network analysis (چکیده)
2 - Equivalent Pipe Network Model for a Coarse Porous Media and its Application to 2D Analysis of Flow through Rockfill Structures (چکیده)
3 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
4 - Effect of Milling Time and Clay Content on the Thermal Stability of Polyethylene-clay Nanocomposite (چکیده)
5 - Non-isothermal crystallization kinetics of polyethylene–clay nanocomposites prepared by high-energy ball milling (چکیده)
6 - Fabrication, characterization, and measurement of viscosity of α-Fe2O3-glycerol nanofluids (چکیده)
7 - Preparation, structural characterization, semiconductor and photoluminescent properties of zinc oxide nanoparticles in a phosphonium-based ionic liquid (چکیده)
8 - Green Synthesis, Structural Characterization, and Optical Properties of Zinc Oxide Nanoparticles (چکیده)
9 - FABRICATION, CHARACTERIZATION,AND MEASUREMENT OF SOME TRANSPORT PROPERTIES OF a-Fe2O3 AND Fe3O4 MAGNETIC NANOFLUIDS (چکیده)
10 - Fabrication,characterizationandmeasurementof thermal conductivityofFe3O4 nanofluids (چکیده)
11 - Effect of Milling Time and Clay Content on the Thermal Stability of Polyethylene-Clay Nanocomposite (چکیده)
12 - ZnO nanofluids: Green synthesis, characterization, and antibacterial activity (چکیده)
13 - Study of the Morphology and Granulometry ofPolyethylene–Clay Nanocomposite Powders (چکیده)
14 - Prediction of excess thermodynamic functions and activity coefficients (چکیده)
15 - Thermodynamic properties of the mixtures of some ionic liquids with alcohols using (چکیده)
16 - Crystallinty behavior of MDPE-clay nanocomposites fabricated using ball milling method (چکیده)
17 - Antibacterial Activity of Nanofluids of Zinc Oxide Nanoparticles (چکیده)
18 - Prediction of Excess Thermodynamic Functions and Activity Coefficients of Some Polymeric Liquid Mixtures Using a Simple Equation of State (چکیده)
19 - Excess Thermodynamic Properties of Some Liquid Mixtures (چکیده)
20 - Prediction of volumetric and thermodynamic properties of two aromatic-alcohol mixtures using GMA equation of state (چکیده)
21 - crystallinity behavior of MDPE-clay nanocomposites fabricated using ball milling method (چکیده)