بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahboobeh Hadadian


موارد یافت شده: 15

1 - Constructive Effects of Alkyl Chains: A Strategy to Design Simple and Non‐ Spiro Hole Transporting Materials for High‐ Efficiency Mixed‐ Ion Perovskite Solar Cells (چکیده)
2 - Ionic Liquid Control Crystal Growth to Enhance Planar Perovskite Solar Cells Efficiency (چکیده)
3 - Synergistic effect of graphene nanosheets and zinc oxide nanoparticles for effective adsorption of Ni (II) ions from aqueous solutions (چکیده)
4 - افزایش بازده¬ی سلول خورشیدی پروسکایت با به¬کارگیری گرافن داپ¬شده با نیتروژن (چکیده)
5 - Enhancing Efficiency of Perovskite Solar Cells via N‐doped Graphene: Crystal Modification and Surface Passivation (چکیده)
6 - Transport Properties of Nanofluids Containing Graphene-Based Nanomaterials (چکیده)
7 - Effect of Calcination Temperature on the Structural and Optical Properties of Zirconia Nanoparticles (چکیده)
8 - Electrical conductivity, thermal conductivity, and rheological properties of graphene oxide-based nanofluids (چکیده)
9 - Photocatalytic degradation of reactive black 5 azo dye by zinc sulfide quantum dots prepared by a sonochemical method (چکیده)
10 - Nanofluids for Heat Transfer Enhancement – A Review (چکیده)
11 - Optical and structural properties of ZnS quantum dots bfabricated by sonochemical method (چکیده)
12 - Rheological Properties of Zirconia-Ethylene Glycol nanofluid (چکیده)
13 - Effect of calcination temperature on structural, vibrational, optical, and rheological properties of zirconia nanoparticles (چکیده)
14 - Sonochemical synthesis of Zinc sulfide quantum dots and their photocatalytic activityfor dye removal (چکیده)
15 - Fabrication, Characterization, and Measurement of Optical Properties of Zirconia Nanoparticles, (چکیده)