بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Hasanpour


موارد یافت شده: 9

1 - تحلیل زمین-آماری آلاینده های هوا با هدف آسمان آبیبرای کلان شهر مشهد (چکیده)
2 - Statistical analysis and optimization of photodegradation efficiency of methyl orange from aqueous solution using cellulose/zinc oxide hybrid aerogel by response surface methodology (RSM) (چکیده)
3 - Investigation of operation parameters on the removal efficiency of methyl orange pollutant by cellulose/zinc oxide hybrid aerogel (چکیده)
4 - Recent developments of nanoparticles additives to the consumables liquids in internal combustion engines: Part I: Nano-fuels (چکیده)
5 - Photocatalytic performance of aerogels for organic dyes removal from wastewaters: Review study (چکیده)
6 - Recent developments of nanoparticles additives to the consumables liquids in internal combustion engines: Part III: Nano-coolants (چکیده)
7 - Recent developments of nanoparticles additives to the consumables liquids in internal combustion engines: Part II: Nano-lubricants (چکیده)
8 - Application of three dimensional porous aerogels as adsorbent for removal of heavy metal ions from water/wastewater: A review study (چکیده)
9 - شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) (چکیده)