بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Marzieh Mottaghizadeh


موارد یافت شده: 14

1 - Parton distribution functions with QED corrections in the valon model (چکیده)
2 - حل تحلیلی معادلات DGLAPبا تصحیحات QED با استفاده از تبدیلات ملین (چکیده)
3 - Analytical solutions of the QCD QED DGLAP evolution equations based on the Mellin transform technique in NLO approximation (چکیده)
4 - Decoupling the NLO- coupled QED * QCD, 6 DGLAP evolution equations, using Laplace transform method (چکیده)
5 - بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO (چکیده)
6 - حل تحلیلی معادلات DGLAP،جفت شده QCD⊗QED با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
7 - Nonplanar Dust-Ion Acoustic Solitary Waves in Warm Plasma With Superthermal Electrons (چکیده)
8 - Cylindrical ion-acoustic solitary waves in electronegative plasmas with superthermal electrons (چکیده)
9 - Modulational instability of electron-acoustic waves in plasmas with superthermal electrons (چکیده)
10 - Cylindrical or spherical dust-ion acoustic soliton in an adiabatic dusty plasma with electrons following a q-nonextensive distribution (چکیده)
11 - Cylindrical and spherical ion-acoustic solitons in electron-positive ion-negative ion plasmas (چکیده)
12 - Head-on collision of electron acoustic solitary waves in a plasma with nonextensive hot electrons (چکیده)
13 - Nonplanar dust acoustic solitary waves in dusty plasmas with ions and electrons following a q-nonextensive distribution (چکیده)
14 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves with superthermal electrons in warm plasma (چکیده)