بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Zakeri


موارد یافت شده: 14

1 - Pit Transition Potential and Repassivation Potential of Stainless Steel in Thiosulfate Solution (چکیده)
2 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel Part II: Pit initiation and transition to stability (چکیده)
3 - Effect of grain size on pitting corrosion of 304L austenitic stainless steel (چکیده)
4 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel. Part I: Critical pitting temperature (چکیده)
5 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
6 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
7 - Investigation on the effect of nitrate ion on the critical pitting temperature of 2205 duplex stainless steel along a mechanistic approach using pencil electrode (چکیده)
8 - A justification on Critical Pitting Temperature (CPT) Mechanism proposed by Salinas-Bravo and Newman Using Pencil Electrode/ Effect of nitrate ion addition (چکیده)
9 - Investigation on the effect of nitrate ion on the critical pitting temperature (CPT) of duplex stainless steel using pencil electrode (چکیده)
10 - A comparative study of critical pitting temperature (CPT) of stainless steels by electrochemical impedance spectroscopy (EIS), potentiodynamic and potentiostatic techniques (چکیده)
11 - Theoretical and electrochemical assessment of inhibitive behavior of some thiophenol derivatives on mild steel in HCl (چکیده)
12 - تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن (چکیده)
13 - بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ (چکیده)
14 - Electrochemical Impedance Spectroscopy for Investigatyion the Inhibitor Behavior on Mile Steel (چکیده)