بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maziar Ansari


موارد یافت شده: 10

1 - Polymorphism in Intron-I of Myostatin gene and its association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (Ovis aries) (چکیده)
2 - PCR-SSCP Variation of GH and STAT5A Genes and Their Association with Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
3 - Assessment Relationship Between Leptin and Ghrelin Genes Polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
4 - Effect of Leptin and Ghrelin Gene Polymorphisms on Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
5 - Association of the polymorphism in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene with growth traits in the Baluchi sheep (چکیده)
6 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
7 - Identification IGF-I gene polymorphism by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
8 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
9 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
10 - Study the GDF-8 gene polymorphism and association to average daily gain in Iranina Baluchi sheep (چکیده)