بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Allahbakhsh


موارد یافت شده: 14

1 - کنترل کیفیت غیرمتمرکز مبتنی بر هوش ترکیبی در سیستمهای مشارکتی برخط (چکیده)
2 - Decoding MicroRNA Motifs: A Time Series Approach using Hidden Markov Models (چکیده)
3 - DiMo: discovery of microRNA motifs using deep learning and motif embedding (چکیده)
4 - State of the art on quality control for data streams: A systematic literature review (چکیده)
5 - ارزیابی میزان شفافیت سؤالات در سامانه‌های پرسش‌ و پاسخ (چکیده)
6 - A Taxonomy for RNA Motif Discovery (چکیده)
7 - Sharing Reputation Data Across Online Communities (چکیده)
8 - An Iterative Model for Quality Assessment in Collaborative Content Generation Systems (چکیده)
9 - SCiMet: Stable, sCalable and reliable Metric-based framework for quality assessment in collaborative content generation systems (چکیده)
10 - An ontology-based method for improving the quality of process event logs using database bin logs (چکیده)
11 - AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems (چکیده)
12 - A Trust-Based Experience-Aware Framework for Integrating Fuzzy Recommendations (چکیده)
13 - Trust Assessment in Social Participatory Networks (چکیده)
14 - Trust-based privacy-aware participant selection in social participatory sensing (چکیده)