بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Annabestani


موارد یافت شده: 11

1 - A 3D analytical ion transport model for ionic polymer metal composite actuators in large bending deformations (چکیده)
2 - A nonlinear feed‐forward memory‐less model to fast prediction of threshold voltage in junction‐less double‐gate MOSFETs (چکیده)
3 - Practical realization of discrete-time Volterra series for high-order nonlinearities (چکیده)
4 - A New Threshold Selection Method Based on Fuzzy Expert Systems for Separating Text from the Background of Document Images (چکیده)
5 - تخمین غلظت مونوکسید کربن هوای شهر تهران با استفاده از ساختار اتورگرسیو عصبی فازی (چکیده)
6 - From modeling to implementation of a method for restraining back relaxation in ionic polymer–metal composite soft actuators (چکیده)
7 - Nonautoregressive Nonlinear Identification of IPMC in Large Deformation Situations Using Generalized Volterra-Based Approach (چکیده)
8 - Restraining IPMC Back Relaxation in Large Bending Displacements: Applying Non-Feedback Local Gaussian Disturbance by Patterned Electrodes (چکیده)
9 - Nonuniform deformation and curvature identification of ionic polymer metal composite actuators (چکیده)
10 - Nonlinear identification of IPMC actuators based on ANFIS–NARX paradigm (چکیده)
11 - روشی جدید در آستانه‌گذاری تصویر اسناد رنگی به منظور تفکیک متن از پس‌زمینه با استفاده از منطق فازی (چکیده)