بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Banaei


موارد یافت شده: 13

1 - A study on behavior of producers, retailers and speculators in futures and day-ahead markets: A Nash equilibrium model (چکیده)
2 - Nash Equilibrium of Joint Day-ahead Electricity Markets and Forward Contracts in Congested Power Systems (چکیده)
3 - Impacts of Strategic Behavior of Wind Power Plants on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
4 - برنامهریزی سیاستهای حمایتی از نیروگاههای بادی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران (چکیده)
5 - Mixed supply function‐Cournot equilibrium model of futures and day‐ahead electricity markets (چکیده)
6 - Impacts of large-scale penetration of wind power on day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
7 - Supply function Nash equilibrium of joint day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
8 - Diterpenoid, sesquiterpenoid and secoiridoid glucosides from Aster auriculatus (چکیده)
9 - برنامه ریزی بهینه تولید و مصرف روزانه در یک ریز شبکه با مولدهای گازی (چکیده)
10 - Fuzzy scheduling of a non-isolated micro-grid with renewable resources (چکیده)
11 - Impacts of Strategic Bidding of Wind Power Producers on Electricity Markets (چکیده)
12 - How Wind Power Plants Can Affect Electricity Markets by gaming on their generation power? (چکیده)
13 - Impacts of Wind Power Plants Strategic Gaming on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)