بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Mohammadian


موارد یافت شده: 9

1 - A size-dependent differential quadrature element model for vibration analysis of FG CNT reinforced composite microrods based on the higher order Love-Bishop rod model and the nonlocal strain gradient theory (چکیده)
2 - تحلیل و بررسی مسیر یک بالون هواشناسی در ارتفاعات بالا (چکیده)
3 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
4 - Axial vibration of hetero-junction CNTs mass nanosensors by considering the effects of small scale and connecting region: An analytical solution (چکیده)
5 - Lateral vibrations of embedded hetero-junction carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient theory: Analytical and differential quadrature element (DQE) methods (چکیده)
6 - Free vibration analysis of dissimilar connected CNTs with atomic imperfections and different locations of connecting region (چکیده)
7 - Approximate analytical solutions to a conservative oscillator using global residue harmonic balance method (چکیده)
8 - The Effects of Connecting Region Length on the Natural Frequencies of Straight and Non-straight Hetero-junction Carbon Nanotubes (چکیده)
9 - بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی سازه های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش (چکیده)