بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Navid Freidoonimehr


موارد یافت شده: 10

1 - Brownian motion effect on heat transfer of a three-dimensional nanofluid flow over (چکیده)
2 - Exact-solution of entropy generation for MHD nanofluid flow induced by a stretching/shrinking sheet with transpiration: Dual solution (چکیده)
3 - Homotopy simulation of micro-scale flow between rotating disks (چکیده)
4 - Analytical Approximation Of MHD Nano-fluid Flow Induced By A Stretching Permeable Surface Using Buongiorno’s Model (چکیده)
5 - Comment on “Effects of thermophoresis and Brownian motion on nanofluid heat transfer and entropy generation” by M. Mahmoodi, Sh. Kandelousi, Journal of Molecular Liquids, 211 (2015) 15–24. (چکیده)
6 - بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی (چکیده)
7 - Entropy Analysis for an Unsteady Flow over a Stretching Permeable Surface in the Presence of Velocity Slip and Temperature Jump Effects (چکیده)
8 - MHD Fluid Flow due to a Stretching Rotating Disk: Entropy Generation Analysis (چکیده)
9 - Analytical modeling of entropy generation for Casson nano-fluid flow induced by a stretching surface (چکیده)
10 - Entropy analysis for an unsteady MHD flow past a stretching permeable surface in nano-fluid (چکیده)