بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nazbanoo Farzaneh


موارد یافت شده: 12

1 - An Improvement on TCP Congestion Control Protocol for Next Generation Networks (چکیده)
2 - DRCP: A Dynamic Resource Control Protocol for alleviating congestion in Wireless Sensor Networks (چکیده)
3 - Adaptive Competitive Resource Control Protocol for Alleviating Congestion in Wireless Sensor Networks: An Evolutionary Game Theory Approach (چکیده)
4 - A Prioritization Based Congestion Control Protocol for Healthcare Monitoring Application in Wireless Sensor Networks (چکیده)
5 - Constraint-based path selection algorithms for minimizing blockage in multi domain networks (چکیده)
6 - A blocking probability reduction method in path computation schemes for inter domain networks (چکیده)
7 - Probability based hop selection approach for resource control in Wireless Sensor Network (چکیده)
8 - An Adaptive Congestion Alleviating Protocol for Healthcare Applications in Wireless Body Sensor Networks: Learning Automata Approach (چکیده)
9 - Joint Active Queue Management and Congestion Control Protocol for Healthcare Applications in Wireless Body Sensor Networks (چکیده)
10 - An Improvement on TCP Congestion Control Protocol for Next Generation Networks (چکیده)
11 - A novel congestion control protocol with AQM support for IP-based networks (چکیده)
12 - An efficient and class based active Queue Management for next generation networks (چکیده)