بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: PAYAM SOLTANI


موارد یافت شده: 12

1 - Vibration of wavy single-walled carbon nanotubes based on nonlocal Euler Bernoulli and Timoshenko (چکیده)
2 - Periodic solution for nonlinear vibration of a fluid-conveying carbon nanotube, based on the nonlocal continuum theory by energy balance method (چکیده)
3 - Nonlinear vibration and rippling instability for embedded carbon nanotubes (چکیده)
4 - FREE VIBRATION OF AN EMBEDDED FLUID-FILLED SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE UNDER AXIAL LOAD USING SHELL CONTINUUM MODEL (چکیده)
5 - VIBRATION ANALYSIS OF CURVED SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES EMBEDDED IN AN ELASTIC MEDIUM BASED ON NONLOCAL ELASTICITY (چکیده)
6 - Free Vibration of a Carbon Nanotube-Based Mass Sensor (چکیده)
7 - Nonlinear flow-induced vibration of a SWCNT with a geometrical imperfection (چکیده)
8 - NONLINEAR VIBRATION AND BENDING INSTABILITY OF A SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE USING NONLOCAL ELASTIC BEAM THEORY (چکیده)
9 - Vibration and instability of a viscous-fluid-conveying single-walled carbon nanotube embedded in a visco-elastic medium (چکیده)
10 - In-plane Vibrational Analysis of the Circularly Curved Carbon Nanotubes in Pasternak-Winkler Type Foundation (چکیده)
11 - Thermo-mechanical Vibration of a Single-walled Carbon Nanotube Embedded in a Pasternak Medium Based on Nonlocal Elasticity Theory (چکیده)
12 - طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل (چکیده)