بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Bakhshi


موارد یافت شده: 18

1 - مروری بر روش‌های آشکارسازی حالت جزیره‌ای با قابلیت هماهنگی با توابع پیشرفته حمایت شبکه بر روی مولدهای فتوولتاییک (چکیده)
2 - Review on Islanding Detection Methods for Grid-connected Photovoltaic Systems, Existing Limitations and Future Insights (چکیده)
3 - Strengthening of aluminium alloy 7005 through imposition of severe plastic deformation supplemented by different ageing treatments (چکیده)
4 - High Power Quality Maximum Power Point Tracking-based Islanding Detection Method for Grid-connected Photovoltaic Systems (چکیده)
5 - Two-Level Islanding Detection Method for Grid-Connected Photovoltaic System-Based Microgrid With Small Non-Detection Zone (چکیده)
6 - New voltage feedback‐based islanding detection method for grid‐connected photovoltaic systems of microgrid with zero non‐detection zone (چکیده)
7 - Maximum Power Point Tracking Injection Method for Islanding Detection of Grid-Connected Photovoltaic Systems in Microgrid (چکیده)
8 - Economic evaluation of commercial grid-connected photovoltaic systems in the Middle East based on experimental data: A case study in Iran (چکیده)
9 - Sultan ‛Ali Mashhadi (چکیده)
10 - Global optimum economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using binary linear programming (چکیده)
11 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
12 - Economic evaluation of grid-connected photovoltaic systems viability under a new dynamic feed-in tariff scheme: A case study in Iran (چکیده)
13 - Economic analysis and first results of recent feed in tariff scheme for grid connected photovoltaic systems in Iran (چکیده)
14 - Modified FFT based high impedance fault detection technique considering distribution non-linear loads: Simulation and experimental data analysis (چکیده)
15 - Voltage positive feedback based active method for islanding detection of photovoltaic system with string inverter using sliding mode controller (چکیده)
16 - A comprehensive economic analysis method for selecting the PV array structure in grid–connected photovoltaic systems (چکیده)
17 - ارزیابی اقتصادی سیستم های فتوولتائیک در ایران با در نظر گرفتن سیاست های جدید تشویقی (چکیده)
18 - Optimal economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using linear and nonlinear module models based on Genetic Algorithm (چکیده)