بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Samira Nayeban


موارد یافت شده: 12

1 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
2 - Variance Approximation of Stress-Strength Reliability Estimator in Burr XII Distribution (چکیده)
3 - کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب (چکیده)
4 - LOWER BOUNDS FOR THE VARIANCE OF UNBIASED ESTIMATORS IN GENERALIZED BETA DISTRIBUTION OF THESECOND KIND (GB2) (چکیده)
5 - Comparison of Lower Bounds for the Variance of Unbiased Estimators for some Well-known Families of Distributions (چکیده)
6 - Bhattacharrya and Kshirsagar Lower Boundsfor the Natural Exponential Family (NEF( (چکیده)
7 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagabounds in Burr XII and Burr III distributionsr (چکیده)
8 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with Bootstrapping (چکیده)
9 - Finding the optimized lower bound for the variance of unbiased estimators in some well-known families of distributions (چکیده)
10 - Bhattacharyya and Kshirsagar Bounds in Generalized Gamma Distribution (چکیده)
11 - معرفی کران های برای واریانس براساس تعمیم نابرابری هامرسلی-چپمن-رابینز و مقایسه ی آنها با کران باتاچاریا (چکیده)
12 - اطلاع فیشر در طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع II (چکیده)