بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sattar Maleki


موارد یافت شده: 11

1 - Interlaminar stresses in thick cylindrical shell with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
2 - An investigation into the static response of fiber-reinforced open conical shell panels considering various types of orthotropy (چکیده)
3 - Non-linear analysis of fiber-reinforced open conical shell panels considering variation of thickness and fiber orientation under thermo-mechanical loadings (چکیده)
4 - Bending analysis of laminated sector plates with polar and rectilinear orthotropy (چکیده)
5 - مدلسازی سیستم ترمیم کامپوزیتی خطوط لوله ی نفت و گاز دارای نشتی (چکیده)
6 - Non‐linear analysis of moderately thick laminated plates and shell panels under thermo‐mechanical loadings (چکیده)
7 - Transient response of laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under general dynamic loadings (چکیده)
8 - Static and transient analysis of laminated cylindrical shell panels with various boundary conditions and general lay‐ups (چکیده)
9 - Non-linear bending analysis of laminated composite plates using generalized differential quadrature method (چکیده)
10 - Linear and Non-linear Analyses of Functionally Graded Plates Using Generalized Differential Quadrature Method (چکیده)
11 - مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)