بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sedigheh Fazly Bazzaz


موارد یافت شده: 11

1 - Ultra selective and high-capacity dummy template molecular imprinted polymer to control quorum sensing and biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
2 - Saccharomyces cerevisiae as a delivery system of Zataria multiflora Boiss. essential oil as a natural preservative for food applications (چکیده)
3 - طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-499 و انتقال آن به سلول های بنیادی مزانشیمی انسان (چکیده)
4 - Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiation (چکیده)
5 - Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectors. (چکیده)
6 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
7 - Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles (چکیده)
8 - UV Spectrophotometric Determination and Validation of Hydroquinone in Liposome (چکیده)
9 - Predictive model for antimicrobial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 in mayonnaise (چکیده)
10 - Study of antibacterial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 and Escherichia coli O157:H7 in mayonnaise at 25°C by RSM (چکیده)
11 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)