بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shirin Kiani


موارد یافت شده: 29

1 - Effect of Nanofillers on Properties and Pervaporation Performance of Nanocomposite Membranes: A Review (چکیده)
2 - High-performance CO2 separation membranes: comparison of graphene oxide and carboxylated graphene oxide nanofillers (چکیده)
3 - Zein Protein Obtained from Maize as a Novel Biodegradable Membrane Material for Oxygen/Nitrogen Separation: Membrane Fabrication and Characterization (چکیده)
4 - تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته متشکل از سلولز استات بوتیرات/ نانوذرات مکسین برای حذف رنگ و نمک از آب (چکیده)
5 - Comparing Different Methods of Fabricating Polysulfone Membranes for CO2/CH4 Separation (چکیده)
6 - Polyphenylsulfone/polyethylene glycol hexadecyl ether blend membranes with enhanced surface hydrophilicity for high-performance nanofiltration of dye solution (چکیده)
7 - High-performance and robust polysulfone nanocomposite membrane containing 2D functionalized MXene nanosheets for the nanofiltration of salt and dye solutions (چکیده)
8 - Preparation and characterization of biodegradable polybutylene succinate/polyurethane membrane for harvesting of Chlorella sorokiniana microalgae (چکیده)
9 - Molecular dynamic simulation of selectivity and diffusion of isopropyl alcohol /water mixture in Faujasite type zeolite membrane (چکیده)
10 - تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته متشکل از پلی اتر سولفون/ کاربید تیتانیوم برای حذف رنگ از آب (چکیده)
11 - Preparation and hydrophobicity modification of poly(vinylidene fluoride‐ co ‐hexafluoropropylene) membranes for pervaporation separation of volatile organic compound from wate (چکیده)
12 - Preparation of polyphenylsulfone/graphene nanocomposite membrane for the pervaporation separation of cumene from water (چکیده)
13 - Biodegradable polycaprolactone/MXene nanocomposite nanofiltration membranes for the treatment of dye solutions (چکیده)
14 - Preparation of polyethylene terephthalate/xanthan nanofiltration membranes using recycled bottles for removal of diltiazem from aqueous solution (چکیده)
15 - Preparation of poly(butylene succinate)/polyvinylpyrrolidone blend membrane for pervaporation dehydration of acetone (چکیده)
16 - Preparation and characterization of modified polyphenylsulfone membranes with hydrophilic property for filtration of aqueous media (چکیده)
17 - Effect of pretreatment process on the characteristics of activated carbons produced from chemical activation of scrap tire (چکیده)
18 - Novel high flux nanofibrous composite membrane based on polyphenylsulfone thin barrier layer on nanofibrous support (چکیده)
19 - تهیه کربن فعال نانوساختار از پیرولیز تایرهای مستعمل (چکیده)
20 - Wastewater treatment of raisings procesing factory using micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
21 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
22 - Hydrophilicity improvement in polyphenylsulfone nanofibrous filtration membranes through addition of polyethylene glycol (چکیده)
23 - Ultrasound assisted preparation of water in oil emulsions and their application in arsenic (V) removal from water in an emulsion liquid membrane process (چکیده)
24 - Modeling and simulation of arsenic (V) extraction from water by emulsion liquid membrane process using artificial neural networks (چکیده)
25 - Sol–Gel Synthesis of Alumina–Titania Nanostructure Membrane: Preparation and Characterization (چکیده)
26 - Extraction of Arsenic(V) from Water Using Emulsion Liquid Membrane (چکیده)
27 - ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی (چکیده)
28 - Modeling and simulation of sour gas membrane-absorption system: Influence of operational parameters on species removal (چکیده)
29 - Effect of Time and Temperature on Moisture Content, Shrinkage, and Rehydration of Dried Onion (چکیده)