بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shirin Kiani


موارد یافت شده: 21

1 - Molecular dynamic simulation of selectivity and diffusion of isopropyl alcohol /water mixture in Faujasite type zeolite membrane (چکیده)
2 - تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته متشکل از پلی اتر سولفون/ کاربید تیتانیوم برای حذف رنگ از آب (چکیده)
3 - Preparation and hydrophobicity modification of poly(vinylidene fluoride‐ co ‐hexafluoropropylene) membranes for pervaporation separation of volatile organic compound from wate (چکیده)
4 - Preparation of polyphenylsulfone/graphene nanocomposite membrane for the pervaporation separation of cumene from water (چکیده)
5 - Biodegradable polycaprolactone/MXene nanocomposite nanofiltration membranes for the treatment of dye solutions (چکیده)
6 - Preparation of polyethylene terephthalate/xanthan nanofiltration membranes using recycled bottles for removal of diltiazem from aqueous solution (چکیده)
7 - Preparation of poly(butylene succinate)/polyvinylpyrrolidone blend membrane for pervaporation dehydration of acetone (چکیده)
8 - Preparation and characterization of modified polyphenylsulfone membranes with hydrophilic property for filtration of aqueous media (چکیده)
9 - Effect of pretreatment process on the characteristics of activated carbons produced from chemical activation of scrap tire (چکیده)
10 - Novel high flux nanofibrous composite membrane based on polyphenylsulfone thin barrier layer on nanofibrous support (چکیده)
11 - تهیه کربن فعال نانوساختار از پیرولیز تایرهای مستعمل (چکیده)
12 - Wastewater treatment of raisings procesing factory using micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
13 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
14 - Hydrophilicity improvement in polyphenylsulfone nanofibrous filtration membranes through addition of polyethylene glycol (چکیده)
15 - Ultrasound assisted preparation of water in oil emulsions and their application in arsenic (V) removal from water in an emulsion liquid membrane process (چکیده)
16 - Modeling and simulation of arsenic (V) extraction from water by emulsion liquid membrane process using artificial neural networks (چکیده)
17 - Sol–Gel Synthesis of Alumina–Titania Nanostructure Membrane: Preparation and Characterization (چکیده)
18 - Extraction of Arsenic(V) from Water Using Emulsion Liquid Membrane (چکیده)
19 - ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی (چکیده)
20 - Modeling and simulation of sour gas membrane-absorption system: Influence of operational parameters on species removal (چکیده)
21 - Effect of Time and Temperature on Moisture Content, Shrinkage, and Rehydration of Dried Onion (چکیده)