بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zeinab Aryanpooya


موارد یافت شده: 14

1 - Effect of Modified Atmosphere Packaging on Fresh Sour Cherry Fruit Quality (چکیده)
2 - POSTHARVEST QUALITY OF SOUR CHERRY FRUITS SPRAYED BY ETHEPHON (چکیده)
3 - The Effect of Modified Atmosphere Packaging on Sour Cherry Fruits Quality (چکیده)
4 - Pre-Harvest Ethrel Spraying Effects on Post-Harvest Quality of Sour Cherry Fruits (چکیده)
5 - The Effect of Modified Atmosphere Packaging on Sour Cherry Fruits Quality (چکیده)
6 - اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم) (چکیده)
7 - Some Physical Properties of Sour Cherry (Prunus cerasus L.) Fruit after Ethephon Application (چکیده)
8 - Evaluation of Susceptibility of Walnut Genotypes to Sudden Cold and Frost Injury (چکیده)
9 - Effects of Pre-harvest Ethrel Spraying on Post-harvest Quality of Sour Cherry Fruits (چکیده)
10 - Evaluation of susceptibility of 12 Walnut genotypes to sudden cold of 2008 and frost injury (چکیده)
11 - Investigation of facilitate mechanical harvest and fruit quality on cv. Cigány meggy sour cherry by ethephon (چکیده)
12 - Study on cold hardiness of winter in some native and foreign of peach and nectarine cultivars (چکیده)
13 - بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد (چکیده)
14 - Response of sour cherry cultivar Erdi jubileum fruits to modified atmosphere packaging after ethephon spraying (چکیده)