بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ahmad reza heravi


موارد یافت شده: 11

1 - A New Correntropy-Based Conjugate Gradient Backpropagation Algorithm for Improving Training in Neural Networks (چکیده)
2 - A New Information Theoretic Relation between Minimum Error Entropy and Maximum Correntropy (چکیده)
3 - Where Does Minimum Error Entropy Outperform Minimum Mean Square Error? A New and Closer Look (چکیده)
4 - A new and fast correntropy-based method for system identification with exemplifications in low-SNR communications regime (چکیده)
5 - Additive Non-Gaussian Noise Channel Estimation by Using Minimum Error Entropy Criterion (چکیده)
6 - On the Convergence Rate of the Fixed-Point Maximum Correntropy Algorithm (چکیده)
7 - Comparison of the Convergence Rates of the New Correntropy-Based Levenberg-Marquardt (CLM) Method and the Fixed-Point Maximum Correntropy (FP-MCC) Algorithm (چکیده)
8 - A new robust fixed-point algorithm and its convergence analysis (چکیده)
9 - A New Robust Correntropy Based Levenberg- Marquardt Algorithm (چکیده)
10 - آشکارسازی موقعیت کشتی متحرک در حضور حرکت آزادنه دوربین با استفاده از دو مشخصه رنگ و بردارهای حرکت (چکیده)
11 - آشکارسازی کامل کشتی متحرک با استفاده از منحنی های متحرک و بردارهای حرکت (چکیده)