بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: davoud vahedi


موارد یافت شده: 14

1 - Quasiparticle energies and optical excitations in the GaAs monolayer (چکیده)
2 - Optical excitations and quasiparticle energies in the AlN monolayer honeycomb structure (چکیده)
3 - برانگیختگیها اپتیکی و انرژیهای شبه ذره در ساختار لانه زنبوری تک لایهAlN (چکیده)
4 - The study of the effect of increasing adsorbed hydrog s atomic percentage on electronic properties of boron-nitride nanotube (چکیده)
5 - Valuation of Magnetic Non-Collinear Effects on FM/trans-PA/FM Systems (چکیده)
6 - بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی سامانه الکترود فرومغناطیسی/ نانو گرافن زیگزاگی/الکترود فرومغناطیسی (چکیده)
7 - First-principles calculations of the Young’s modulus of double wall boron-nitride nanotubes (چکیده)
8 - Evaluation the effect of electrical field on a FM/ZGNR/FM (چکیده)
9 - A study of inelastic electron–phonon interactions on tunneling magnetoresistance of a nano-scale device (چکیده)
10 - TUNNELING MAGNETORESISTANCE OF POLYACENE-BASE MAGNETIC JUNCTIONS (چکیده)
11 - TUNNEL MAGNETORESISTANCE OF AN ORGANIC MOLECULE junction (چکیده)
12 - Tunnel Magnetoresistance of an Organic Molecule Junction (چکیده)
13 - The role of impurities on the properties of electron transport through themetal/ Polyacetylene/ metal:a Green’s function approach (چکیده)
14 - Tunnel magnetoresistance of the system of ferromagnetic electrode/ Polyacetylene/ ferromagnetic electrode:A Green’s function approach (چکیده)