بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad eshaghnezhad


موارد یافت شده: 15

1 - Neural Network for a Novel Disturbance Optimal Control Model for Inventory and Production Planning in a Four-Echelon Supply Chain with Reverse Logistic (چکیده)
2 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Maximum Flow Problem (چکیده)
3 - Linear quadratic optimal control problem with fuzzy variables via neural network (چکیده)
4 - A Projection RNN For Non-Convex Optimization Problems (چکیده)
5 - A neurodynamic model to solve the maximum flow problem (چکیده)
6 - A neural network to solve quadratic programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
7 - An projection recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
8 - A projection neural network for linear vector optimization problems (چکیده)
9 - A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization (چکیده)
10 - Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Matrix Games (چکیده)
11 - An Artificial Neural Network Model to Solve the Fuzzy Shortest Path Problem (چکیده)
12 - An Efficient Neural Network Model for Solving the Absolute Value Equations (چکیده)
13 - A Neurodynamic Model to Solve Non-linear Pseudo-Monotone Projection Equation and Its Applications (چکیده)
14 - An efficient recurrent neural network model for solving fuzzy non-linear programming problems (چکیده)
15 - An efficient projection neural network for solving bilinear programming problems (چکیده)