بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sahar chitsazi


موارد یافت شده: 8

1 - شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus در بیمارستان، منازل و خوابگاه های دانشجویی شهر مشهد (چکیده)
2 - بررسی عوامل میکروبی و قارچی دستگاه گوارش سوسری های آلمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال های 90-1389 (چکیده)
3 - The bacterial and fungal floral associated with digestive system of Blattella germanica L. collected in spring and autumn from dormitories and dwellings in Mashhad, Iran (چکیده)
4 - Bacteria and fungi species associated with digestive system of Blattella germanica L. collected in spring and autumn from various parts of a public hospital in Mashhad, Iran (چکیده)
5 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from public hospital of Mashhad, Iran. (چکیده)
6 - The comparison between fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattella germanica L. in spring and autumn seasons collected from a public hospital in Mashhad, Iran. (چکیده)
7 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from various locations in Mashhad, Iran. (چکیده)
8 - شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (چکیده)