بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zeinab safaei


موارد یافت شده: 9

1 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella) (چکیده)
2 - The Effect of Planting Seasons on Quantitative and Qualitative Characteristics of Black cumin -Nigella sativa L.- (چکیده)
3 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa (چکیده)
4 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa) (چکیده)
5 - تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازه (چکیده)
6 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa (چکیده)
7 - THE EFFECT OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLIUM) MUCILAGE AND ZATARIA MULTIFLORA ESSENTIAL OILS ON MICROBIAL LOAD AND IMPROVING SHELF LIFE OF FRESH CUT CARROT (چکیده)
8 - Effect of different irrigation intervals And anti-transpirants compounds on yield and yield components of Black Cumin (Nigella Sativa) (چکیده)
9 - Effect of foliar application of Humic acid and Nano fertilizer (Farmks®) on yield and yield components of Black cumin Nigella sativa L).) (چکیده)