علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, شماره (66), سال (2008-3) , صفحات (63-72)

عنوان : ( بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی )

نویسندگان: حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی

کلمات کلیدی

, تنوع, شاخص های پارامتریک, مدل های وفور گونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004414,
author = {عکافی, حمیدرضا and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2008},
number = {66},
month = {March},
issn = {1561-8943},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {تنوع، شاخص های پارامتریک، مدل های وفور گونه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی
%A عکافی, حمیدرضا
%A اجتهادی, حمید
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2008

[Download]