علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (155-159)

عنوان : ( اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی )

نویسندگان: سید محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , جواد باغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه حل های موثر در صرفه جویی و حفاظت بیشتر منابع آب، استفاده ازسیستم های آبیاری بارانی می باشد. چنانچه این سیستم ها به درستی طراحی، اجرا و مدیریت شوند، باعث کاهش تلفات آب و افزایش یکنواختی توزیع آب خواهند شد. این تحقیق به منظور بررسی ضریب یکنواختی سیستم آبیاری بارانی در فشارهای متداول 300، 350 و 400 کیلو پاسکال و با قطرهای نازل 32/3× 64/9، 32/3× 64/11 و 32/3× 64/13 در شرایط جوی مختلف، با یک آبپاش VYR 35 دونازله در مشهد صورت گرفته است. هم چنین ضرایب یکنواختی برای فواصل 9×9، 12×9، 15×9، 12×12، 15×12، 18×12، 15×15، 18×15 و آرایش های مربعی، مثلثی متساوی الاضلاع، مستطیلی و مثلثی غیر متساوی الاضلاع با شبیه سازی الگوی پخش آب محاسبه وتعیین شده است. نتایج نشان داد که فشار، قطر نازل و سرعت باد بر میزان ضریب یکنواختی تاثیر معنی داری داشته است، به طوریکه ضریب یکنواختی با افزایش فشار، قطر نازل و کاهش سرعت باد افزایش یافته است. آرایش های مربعی و مثلث متساوی الاضلاع بیشترین و آرایش مستطیلی پس از مثلثی معمولی کمترین یکنواختی را نشان داده است. هم چنین کاهش فواصل آبیاری به دلیل هم پوشانی بهتر، باعث افزایش ضریب یکنواختی شده است.

کلمات کلیدی

, : فشار کارکرد, قطر نازل, سرعت باد, آبپاش VYR 35, ضریب یکنواختی توزیع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004510,
author = {موسوی بایگی, سید محمد and علیزاده, امین and عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and انصاری, حسین and جواد باغانی},
title = {اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {155--159},
numpages = {4},
keywords = {: فشار کارکرد، قطر نازل، سرعت باد، آبپاش VYR 35، ضریب یکنواختی توزیع آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی
%A موسوی بایگی, سید محمد
%A علیزاده, امین
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A انصاری, حسین
%A جواد باغانی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]