اقتصاد کشاورزی و توسعه, شماره (3), سال (2008-3)

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی )

نویسندگان: هومن منصوری , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور بوسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی را به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیلهای اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. از این رو می توان گفت یک مدیر همه سو نگر و کارامد، در زمینه انتخاب فعالیتهای کشاورزی باید چندین هدف اعم از اقتصادی و زیست محیطی را همزمان در نظر داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی برای تعیین الگوهای بهینه کشت و مقایسه آنها، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این مدل برنامه ریزی، تصمیم گیری برای کشاورزان در شرایط نامناسب زیست محیطی تسهیل می گردد، شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری بهره برداری می گردد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ریاضی, برنامه ریاضی آرمانی ترتیبی, الگوی بهینه کشت, تخصیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004561,
author = {منصوری, هومن and کهنسال, محمدرضا},
title = {تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2008},
number = {3},
month = {March},
issn = {1022-4211},
keywords = {برنامه ریزی ریاضی، برنامه ریاضی آرمانی ترتیبی، الگوی بهینه کشت، تخصیص منابع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی
%A منصوری, هومن
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2008

[Download]