علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2007-3)

عنوان : ( بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: مجید جعفری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق امکان آلودگی به ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان در استان های خراسان شمالی و رضوی در سال 1383 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس در این دو استان، از مزارع گیاهان مختلف بویژه خانواده های سیب زمینی و کدوییان در شهرستان مشهد، نیشابور، تربت جام، جیم آباد،‌ فریمان، سرخس، چناران، قوچان و بجنورد بازدیدهایی به عمل آمد. در شرایط مزرعه، از گیاهانی که دارای علایم کوتولگی،‌بد شکلی برگ و زردی رگبرگ بودند، نمونه گیری به عمل آمد و جهت انجام آزمون های سرولوژیکی مانند الایزا و نشت دو طرفه در آگار از آنتی سرم اختصاصی ویروس استفاده شد. راندمان انتقال مکانیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس نیز در شرایط گلخانه بر روی 16 گونه و واریته گیاهی بررسی شد. نتایج این تحقیق آلودگی قطعی را در استان های خراسان شمالی و رضوی به ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان مورد تایید قرار می دهد و دامنه میزبانی طبیعی ویروس در استان خراسان شمالی محدود به بادنجان بود و در استان خراسان رضوی شامل گوجه فرنگی، بادنجان و سیب زمینی می شد. بیشترین آلودگی مربوط به شهرستان نیشابور بود و در شهرستان های سرخس و تربت جام در نمونه های جمع آوری شده آلودگی مشاهده نشد. نتایج آزمون سرولوژیک نشت دو طرفه در آگار برای جدایه های شناسایی شده ویروس از مناطق و میزبان های مختلف نشان داد که در استان های خراسان شمالی و رضوی احتمالا تنها یک سروتیپ ویروس به طور فعال وجود دارد.

کلمات کلیدی

, بررسی امکان آلودگی, تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان های خراسان شمالی و رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004564,
author = {جعفری, مجید and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضوی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1028-3099},
keywords = {بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان های خراسان شمالی و رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضوی
%A جعفری, مجید
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]