13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies , 2008-12-13

Title : The Role of H.V. Drivers\' Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Accidents in Iran ( The Role of HV Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran )

Authors: Esmaeel Ayati , A., Sobhani , H.R., Attaran Kakhki , Hadi Jabbari Nooghabi ,

Citation: BibTeX | EndNote

چکیده: یکی از مهمترین مسایلی که بویژه در کشورهای در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، ایمنی در حمل و نقل جاده ای است. در کشور ایران ، بدلیل عدم وجود حمل و نقل آبی و ضعف در حمل و نقل ریلی و حمل و نقل هوایی بیشتر حجم حمل و نقل بار و مسافر از طریق جاده جا به جا می شود و همچنین چون اکثر جاده های برون شهری از نوع دوخطه دو طرفه می باشد، ریسک تصادف وسایل نقلیه سنگین در جاده ها بسیار بالا می رود. در چنین شرایطی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین می تواند نقش بسیار مهمی در بوجود آمدن تصادفات مرگبار داشته باشد. در مقاله حاضر مدل نقش خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین در بوجود آمدن شبه تصادفات در استان خراسان رضوی که یکی از استان های بزرگ ایران می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای ساخت این مدل با استفاده از پرسشنامه ای که توسط محققین طراحی شد، از تعداد 20 راننده در مرحله اولیه ( pre-test ) و از تعداد 171 راننده در مرحله نهایی اطلاعات لازم بدست آمد. در مرحله بعد، با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفت و سپس با این نرم افزار مدل پیش بینی نقش خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین در بوجود آمدن شبه تصادفات در استان خراسان رضوی ساخته شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل این مدل، عوامل موثر در بوجود آمدن خستگی و خواب آلودگی رانندگان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

Keywords

, وسایل نقلیه سنگین, ایمنی, خستگی و خواب آلودگی, رانندگان حرفه ای, تصارف,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004700,
author = {Ayati, Esmaeel and A., Sobhani and H.R., Attaran Kakhki and Jabbari Nooghabi, Hadi},
title = {The Role of H.V. Drivers\' Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Accidents in Iran},
booktitle = {13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies},
year = {2008},
keywords = {وسایل نقلیه سنگین، ایمنی، خستگی و خواب آلودگی، رانندگان حرفه ای، تصارف، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Role of H.V. Drivers\' Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Accidents in Iran
%A Ayati, Esmaeel
%A A., Sobhani
%A H.R., Attaran Kakhki
%A Jabbari Nooghabi, Hadi
%J 13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies
%D 2008

[Download]