کنفرانس بین اللمللی زمین- تونس 2008 , 2008-11-26

Title : Using the Cooperative Evaluative Technique in the design of the hierachical settlement system ( کاربرد فن ارزیابی مشارکتی در طراحی نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی )

Authors: Hamid Shayan ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کاربرد فن ارزیابی مشارکتی در طراحی نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی

Keywords

, مشارکت, فن ارزیابی مشارکتی, نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی, سطح پذیرش اجتماعی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004963,
author = {Shayan, Hamid},
title = {Using the Cooperative Evaluative Technique in the design of the hierachical settlement system},
booktitle = {کنفرانس بین اللمللی زمین- تونس 2008},
year = {2008},
location = {تونس},
keywords = {مشارکت; فن ارزیابی مشارکتی; نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی; سطح پذیرش اجتماعی; شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Using the Cooperative Evaluative Technique in the design of the hierachical settlement system
%A Shayan, Hamid
%J کنفرانس بین اللمللی زمین- تونس 2008
%D 2008

[Download]