بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Shayan


موارد یافت شده: 146

1 - Analysis of the Impact of Environmental Unsustainability on Social Unsustainability in Iran: Tensions and Social Damages Caused by Drought in Rural Areas (چکیده)
2 - مدل سازی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری کشاورزی با رویکرد سیستمی مورد: روستاهای شهرستان محلات (چکیده)
3 - Analysis of Factors Affecting the Floating of the Rural Employed Population, Case Study: Khorasan Razavi Province (چکیده)
4 - استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز) (چکیده)
5 - ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد( (چکیده)
6 - تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد) (چکیده)
7 - تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
8 - وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
9 - تحلیل اثرات طرحهای کوچک محلی مهار و انتقال آب بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
10 - Estimation of ecological footprint based on tourism development indicators using neural networks and multivariate regression (چکیده)
11 - Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence) (چکیده)
12 - Analyzing the effects of tourism development on the reconstruction of earthquake‑stricken villages in Changoreh Avaj in Iran (چکیده)
13 - Estimation and prediction of ecological footprint using tourism development indices top tourist destination countries (چکیده)
14 - بررسی اثرات کسب وکارهای خانگی پرورش کرم ابریشم بر اقتصاد روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد (چکیده)
15 - آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی (چکیده)
16 - شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن (چکیده)
17 - تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی یکپارچه سازی اراضی در شهرستان تربت جام. مورد: شرکت سهامی زراعی نیل اباد (چکیده)
18 - بررسی و تحلیل دلایل عدم سرمایه گذاری سرمایه داران در زادگاه های روستایی( مطالعه موردی:فعالان صنعت قالیبافی شهرستان مشهد) (چکیده)
19 - تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی (چکیده)
20 - رفتارشناسی عرض و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری (چکیده)
21 - تحلیل رابطه اشتغال زودرس با توسعه انسانی در استان های ایران (چکیده)
22 - تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس( شهری - روستایی) ایران در مقیاس استانی (چکیده)
23 - تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرایند کارآفرینی روستایی، نمونه مورد مطالعه: شهرستان فاروج (چکیده)
24 - نقش گردشگری و توسعه اقامتگاههای بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (منطقه مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) (چکیده)
25 - بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه) (چکیده)
26 - بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
27 - گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات) (چکیده)
28 - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (موردمطالعه: دهستان تبادکان در حاشیه کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
29 - بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار) (چکیده)
30 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد (چکیده)
31 - Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs (چکیده)
32 - بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود (چکیده)
33 - روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (چکیده)
34 - تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
35 - A phenomenological study of the learning experience of children in rural tourism destinations (چکیده)
36 - بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه) (چکیده)
37 - بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد) (چکیده)
38 - آیا فاکتورهای جمعیت شناختی می توانند رفتارهای حامی محیط زیست طبیعت گردان را پیش بینی کنند؟ (چکیده)
39 - کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
40 - شناسایی و تحلیل پیش رانهای موثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات محیطی- فریمان (چکیده)
41 - بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
42 - تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
43 - تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397 (چکیده)
44 - سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد (چکیده)
45 - نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر (چکیده)
46 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
47 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
48 - برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (چکیده)
49 - بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری مطالعه موردی: شرق استان مازندران (چکیده)
50 - تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان (چکیده)
51 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
52 - بررسی عوامل ساختاری موثر بر نوآوری در کارآفرینی مناطق روستایی،مطالعه موردی: شهرستان فاروج (چکیده)
53 - نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (چکیده)
54 - بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی، مطالعه موردی: حوضه صوفی چای (چکیده)
55 - Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County) (چکیده)
56 - ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (چکیده)
57 - ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (چکیده)
58 - تحلیل نیازمندی های روستاییان برای دستیابی به معیشت پایدار (مطالعه موردی: بخش سرفاریاب- شهرستان چرام) (چکیده)
59 - نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
60 - سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر) (چکیده)
61 - نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی (چکیده)
62 - تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال در گروههای عمده شغلی استان های کشور (چکیده)
63 - تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
64 - اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه مبلمان روستایی (چکیده)
65 - مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هرسین و کرمانشاه.مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین (چکیده)
66 - وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
67 - تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد (چکیده)
68 - تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی (چکیده)
69 - تحلیل و بررسی وضعیت،علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه (چکیده)
70 - تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد (چکیده)
71 - تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
72 - نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیط های روستایی (چکیده)
73 - رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور (چکیده)
74 - تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد) (چکیده)
75 - نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان (چکیده)
76 - تعیین عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت پسته در شهرستان سبزوار (چکیده)
77 - سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم (چکیده)
78 - تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار (چکیده)
79 - بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران) (چکیده)
80 - تحلیل نقش کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان مورد: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود (چکیده)
81 - ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
82 - واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
83 - نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
84 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
85 - تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (چکیده)
86 - تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد (چکیده)
87 - ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور (چکیده)
88 - بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار (چکیده)
89 - بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (چکیده)
90 - تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی (چکیده)
91 - بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور) (چکیده)
92 - نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان) (چکیده)
93 - سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی) (چکیده)
94 - ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم) (چکیده)
95 - بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی (چکیده)
96 - ارزیابی و اولویت بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های روستای سالم (چکیده)
97 - بررسی علل مهاجرت های روستا-شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان (چکیده)
98 - بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی، مطالعه موردی:شهر مریوان (چکیده)
99 - پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) (چکیده)
100 - بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان) (چکیده)
101 - بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور) (چکیده)
102 - بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج (چکیده)
103 - تحلیلی بر وضعیت مرگ و میر در استان خراسان رضوی (چکیده)
104 - بررسی ویژ گیهای جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی (چکیده)
105 - ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند (چکیده)
106 - تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی (چکیده)
107 - نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (چکیده)
108 - تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی (چکیده)
109 - بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (چکیده)
110 - نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی (چکیده)
111 - بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی (چکیده)
112 - بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) (چکیده)
113 - تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد (چکیده)
114 - تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم (چکیده)
115 - تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها (چکیده)
116 - پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی (چکیده)
117 - ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد (چکیده)
118 - برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد) (چکیده)
119 - ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان (چکیده)
120 - سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان (چکیده)
121 - بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه: بخش میانکنگی سیستان (چکیده)
122 - تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب) (چکیده)
123 - بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد در راستای مدیریت بحران ناحیه ای (چکیده)
124 - بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 (چکیده)
125 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان) (چکیده)
126 - تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین (چکیده)
127 - ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی (چکیده)
128 - زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران (چکیده)
129 - اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور (چکیده)
130 - Inter provincial migration and its relation with development in Iran (چکیده)
131 - تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی (چکیده)
132 - مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد (چکیده)
133 - جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس (چکیده)
134 - کاربرد فن ارزیابی مشارکتی در طراحی نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی (چکیده)
135 - The Fundamental Issues in Rural Sustainable Development in The Third world (چکیده)
136 - تحلیل کمی و کیفی روند رشد و مکانیابی خدمات (چکیده)
137 - نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد (چکیده)
138 - نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد (چکیده)
139 - تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد (چکیده)
140 - تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور (چکیده)
141 - حكومت شبكه هاي ارتباطي و عملكرد مكاني - فضايي روستاها (چکیده)
142 - مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي (چکیده)
143 - معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي (چکیده)
144 - تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365 (چکیده)
145 - بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365 (چکیده)
146 - نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت (چکیده)