کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2003-03-10

Title : The effect of natural zeolite and bakery waste on performance and serum parameters of broiler chickens ( تاثیر زئولیت طبیعی و ضایعات نانوایی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005267,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {The effect of natural zeolite and bakery waste on performance and serum parameters of broiler chickens},
booktitle = {کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس},
year = {2003},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The effect of natural zeolite and bakery waste on performance and serum parameters of broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس
%D 2003

[Download]