بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Kermanshahi


موارد یافت شده: 398

1 - Effects of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology, and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets (چکیده)
2 - The Effect of Mentha Pulegium, probiotics and antibiotics on fat and protein digestability in broiler chickens (چکیده)
3 - طراحی سازه ژنی فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر و بیان آن در مخمر پیکیا پاستوریس به منظور افزایش تجزیه فیتات گیاهی (چکیده)
4 - تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری سیلاژ ذرت خام و فرآوری شده با میکرونایز در شتر مرغ (چکیده)
5 - Effects of feeding guanidinoacetic acid on oxidative status and creatine metabolism in broilers subjected to chronic cyclic heat stress in the finisher phase (چکیده)
6 - Effects of curcumin and its nano-micelle structure form on body weight, insulin resistance, adiponectin, and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats (چکیده)
7 - تأثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه کلزا در جوجه های گوشتی (چکیده)
8 - تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی (چکیده)
9 - Effects of curcumin and its nano-micelle formulation on body weight insulin resistance adiponectin and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats (چکیده)
10 - Evaluation of Antioxidant Enzymes Activity, Lipid Peroxidation and Sperm Quality in Broiler Breeder Roosters Fed Whey Protein and Sodium Selenite (چکیده)
11 - اثر مکمل گلایسینات آهن بر عملکرد و کیفیت تخم مرغان تخمگذار در سیکل دوم تولید (چکیده)
12 - Effect of Scrophularia striata Extract on Performance, Intestinal Microbial and Histo-morphometry, and Blood Parameters in Broilers under Normal or Challenged Condition with E. Coli (چکیده)
13 - Intestinal changes and immune responses during Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis in broiler chickens (چکیده)
14 - تاثیر مکمل نانوذرات کورکومینوئیدهای زردچوبه بر صفات عملکردی،.... و قابلیت هضم آن در مرغ تخمگذار (چکیده)
15 - اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی (چکیده)
16 - مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماریزایی و روشهای از بین بردن آنها (چکیده)
17 - بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی (چکیده)
18 - بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
19 - Effects of Different Levels of Date Waste Vinegar in Diet and Water on Growth Performance, Gastrointestinal Tract Morphology, Ileal Microflora and Immune Response of Broilers (چکیده)
20 - Effects of cLFchimera peptide on intestinal morphology, integrity, microbiota, and immune cells in broiler chickens challenged with necrotic enteritis (چکیده)
21 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress associated with muscle creatine loading and arginine sparing (چکیده)
22 - Effect of Encapsulated Choline Chloride on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks (چکیده)
23 - Evaluation of whey protein sources on performance, liver antioxidants and immune responses of broiler chickens challenged with ethanol (چکیده)
24 - Performance of an Escherichia coli phytase expressed in Lactococcus lactis on nutrient retention, bone traits and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
25 - Antimicrobial peptide, cLF36, affects performance and intestinal morphology, microflora, junctional proteins, and immune cells in broilers challenged with E. coli (چکیده)
26 - Conditioning time and sodium bentonite affect pellet quality, growth performance, nutrient retention and intestinal morphology of growing broiler chickens (چکیده)
27 - تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی (چکیده)
28 - Influence of Nanomicelle Curcuminoid on Humoral Immunity, Serum Biochemical and Performance of Old Laying Hens (چکیده)
29 - Effects of gamma and electron radiation on chemical composition and some phyto-chemical properties of whole flaxseed (چکیده)
30 - Effects of methionine and guanidinoacetic acid supplementation on performance and energy metabolites in breast muscle of male broiler chickens fed corn-soybean diets (چکیده)
31 - Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers (چکیده)
32 - Experimental induction of necrotic enteritis in broiler chickens based on performance, intestinal morphology, gut microflora changes and gut lesion scores (چکیده)
33 - تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی (چکیده)
34 - تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذار (چکیده)
35 - Comparison of Different selenium Sources on Performance, Serum Attributes and Cellular Immunity in Broiler Chickens (چکیده)
36 - تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی (چکیده)
37 - تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذار (چکیده)
38 - The effect of n-6/ n-3 fatty acid ratios on broiler breeder performance, hatchability, fatty acid profile and reproduction (چکیده)
39 - Evaluation of effects of cLF36 peptide on growth performance and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
40 - اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا (چکیده)
41 - Effects of non-starch polysaccharides in semi-purified diets on performance, serum metabolites, gastrointestinal morphology, and microbial population of male broiler chickens (چکیده)
42 - Effects of conditioning time and sodium bentonite on pellet quality, growth performance, intestinal morphology and nutrient retention in finisher broilers (چکیده)
43 - Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with α- tocopherolacetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract (چکیده)
44 - Production of Phytase Enzyme by a Bioengineered Probiotic for Degrading of Phytate Phosphorus in the Digestive Tract of Poultry (چکیده)
45 - بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد (چکیده)
46 - In Vitro Binding Potentials of Bentonite, Yeast Cell Wall and Lactic Acid Bacteria for Aflatoxin B1 and Ochratoxin A (چکیده)
47 - اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
48 - Production of phytase enzyme by a bioengineered probiotic for degrading of phytate phosphorus in the digestive tract of poultry (چکیده)
49 - َAgeicultural water management through magnetization of irrigation and drinking water: a review (چکیده)
50 - The effect of different dietary levels of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.), probiotic and antibiotic on performance, carcass characteristics and, sellected nutrients digestibility in broiler chickens (چکیده)
51 - Effects of Irradiated Flaxseed on Performance,Carcass Characteristics,Blood Parameters,and Nutrient Digestibility in Broiler Chickens (چکیده)
52 - Effect of probiotic and vinegar on growth performance, meat yields, immune responses, and small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
53 - اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
54 - Effects of Fennel Extract on Egg Production, Antioxidant Status and Bone Attributes of Laying Hens Administered Carbon Tetrachloride (چکیده)
55 - Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks (چکیده)
56 - Effect of Magnetized water on invitro calcium carbonate solubility and eggshell breaking strength (چکیده)
57 - Effects of pyrimidine nucleosides on growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum biochemical indices and immune response in broiler chicken (چکیده)
58 - Effect of purine nucleosides on growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum profile and immune response in broiler chicken (چکیده)
59 - Effects of Acidified Yeast and Whey Powder on Performance, Organ Weights, Intestinal Microflora, and Gut Morphology of Male Broilers (چکیده)
60 - اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36 (چکیده)
61 - اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی (چکیده)
62 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress (چکیده)
63 - Combination of purine and pyrimidine nucleosides influences growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum biochemical indices and immune functions in broiler chickens (چکیده)
64 - Effect of different levels of nanomicelle curcumin on serum biochemical and immunological parameters of laying hens (چکیده)
65 - Effects of curcumin and nanocurcumin on growth performance, blood gas indices and ascites mortalities of broiler chickens reared under normal and cold stress conditions (چکیده)
66 - Effects of curcumin or nanocurcumin on blood biochemical parameters, intestinal morphology and microbial population of broiler chickens reared under normal and cold stress conditions (چکیده)
67 - Appraisal of acidulants and acid-binding capacity in corn-soybean meal diets on productive variables, nutrient digestibility and gastrointestinal ecology of broilers (چکیده)
68 - Association between early growth-related traits and ascites induced in broiler sire lines by saline drinking water or cool temperatures (چکیده)
69 - بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی (چکیده)
70 - بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی (چکیده)
71 - بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی (چکیده)
72 - اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار (چکیده)
73 - Effects of dietary α- tocopherol acetate, pomegranate peel, and pomegranate peel extract on phenolic content, fatty acid composition, and meat quality of broiler chickens (چکیده)
74 - The effect of dry or steam conditioning and activated sodium bentonite on pellet quality indices and relative electrical energy usage in wheat-soy based diets (چکیده)
75 - The effect of steam or dry conditioning and sodium bentonite levels on pellet quality, performance and digestive tract development of growing broilers fed corn-soy based diet (چکیده)
76 - Effect of emulsifiers and saturated fats on growth performance, carcass characteristic and nutrient digestibility of broiler chickens (چکیده)
77 - Effect of in ovo injection of threonine on immunoglobulin A gene expression in the intestine of Japanese quail at hatch (چکیده)
78 - Effects of in ovo injection of threonine on hatchability, intestinal morphology, and somatic attributes of Japanese quail (Coturnix japonica) (چکیده)
79 - اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
80 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره جوجه های گوشتی (چکیده)
81 - ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
82 - ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی (چکیده)
83 - Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme (چکیده)
84 - The suitability of some blood gas and biochemical parameters as diagnostic tools or early indicators of ascites syndrome in broiler sire lines (چکیده)
85 - Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens (چکیده)
86 - اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
87 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
88 - Effect of Acidifiers and Saturated Fat Sources on Performance, Carcass Charcteristics and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens (چکیده)
89 - Appraisal of the impact of aluminosilicate use on the health and performance of poultry (چکیده)
90 - Influence of feed form and particle size on performance,nutrient utilisation, and gastrointestinal tract developmentand morphometry in broiler starters fed maize-based diets (چکیده)
91 - مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی (چکیده)
92 - اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم (چکیده)
93 - Performance and Serum Hepatic Enzymes of Hy-Line W-36 Laying Hens Intoxicated with Dietary Carbon Tetrachloride (چکیده)
94 - اثرحفاظتی گل همیشه بهار در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در جوجه های گوشتی (چکیده)
95 - اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
96 - Assessment of aflatoxin B1 adsorption efficacy of natural and processed bentonites: In vitro and in vivo assays (چکیده)
97 - تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی (چکیده)
98 - تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
99 - آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
100 - اثر عمل اوری میوه درخت بلوط با هیدروکسید سدیم بر ترکیبات شیمیایی و اسیدهای امینه ان (چکیده)
101 - Interactive Influence of Formycine® Gold and Pigment on Egg Quality and Performance of Laying Hens (چکیده)
102 - Influence of ascites syndrome on growth pattern of chickens reared at normal or cold ambient temperature (چکیده)
103 - Effect of Caffeine and trans-cinnamaldehyde on Growth Performance, Hematology, Stress Hormone, Immunity Response and Blood Parameters in Broiler Chickens (چکیده)
104 - بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
105 - تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی (چکیده)
106 - Effect of in ovo injection of threonine on Mucin2 gene expression and digestive enzyme activity in Japanese quail (Coturnix japonica) (چکیده)
107 - اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی (چکیده)
108 - تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
109 - Effects of chromium and chromium+vitamin C combination on metabolic, oxidative, and fear responses of broilers transported under summer conditions (چکیده)
110 - اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
111 - بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی (چکیده)
112 - تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (چکیده)
113 - Effect of corn replacement with graded levels of wheat screening and enzyme supplementation on performance, blood lipids, viscosity and jejunal histomorphology of finisher broilers (چکیده)
114 - The Effect of Curcumin on Acetaminophen‐Induced Toxicity on Performance and some Blood Parameters of Japanese Quail from 0‐37 Days of Age (چکیده)
115 - تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (چکیده)
116 - اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
117 - اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
118 - Antioxidant and anticoccidial effects of garlic powder and sulfur amino acids on Eimeria-infected and uninfected broiler chickens (چکیده)
119 - اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
120 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on humeral immunity response on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
121 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on blood parameters of male broilers chick under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
122 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on hematological and hormonal levels on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
123 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on performance and carcass characteristics on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
124 - تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون (چکیده)
125 - اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون (چکیده)
126 - عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت (چکیده)
127 - اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی (چکیده)
128 - اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
129 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر ریخت شناسی استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
130 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
131 - اثر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر میزان رشد جوجه های تفریخ شده (چکیده)
132 - تاثیر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر رشد جنین (چکیده)
133 - بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
134 - بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی (چکیده)
135 - مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت (چکیده)
136 - Effects of carboxy methyl cellulose and thymol + carvacrol on performance, digesta viscosity and some blood metabolites of broilers (چکیده)
137 - Effect of caffeine supplementation on performance and carcass characteristics of male broilers chicks (چکیده)
138 - Effect of caffeine supplementation on Immunity response of male broilers chicks (چکیده)
139 - Effects of Supplemental Vitamin C and Chromium on Metabolic and Hormonal Responses, Antioxidant Status, and Tonic Immobility Reactions of Transported Broiler Chickens (چکیده)
140 - مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی (چکیده)
141 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی (چکیده)
142 - تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار (چکیده)
143 - The effects of some plant extracts on performance and intestinal morphology of broilers exposed to heat stress (چکیده)
144 - Microbial changes in the ileal and caecal digesta of broilers fed lemon peel and orange peel extracts and cuecuma xanthorrhize essential oilT and subjected to chronic heat stress (چکیده)
145 - Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid on immune status and blood biochemical factors of broiler chickens (چکیده)
146 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
147 - تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی (چکیده)
148 - Antioxidant enzymes activities, plasma hormone levels, and serum metabolites of finishing broiler chickens reared under high ambient temperature and fed lemon and orange peel extracts and Curcuma xanthorrhiza essential oil (چکیده)
149 - Supplementation of clove essential oils and probiotic on blood components, lymphoid organs and immune response in broiler chickens (چکیده)
150 - The Effect of Dietary Energy and Protein Levels on Growth Performance and Antibody Responses of Offspring of Laying Japanese Quails (چکیده)
151 - Effect of Antibiotic Alternatives on Ileal Microflora and Intestinal Histomorphology of Broiler Chickens Fed Wheat Based Diet (چکیده)
152 - Supplementation of Clove Essential Oils and Probiotic to the Broiler’s Diet on Performance, Carcass Traits and Blood Components (چکیده)
153 - Effects of in ovo feeding of olive oil, grape seed oil and vitamin E on hatchability, body weight and some blood parameters of broiler chickens (چکیده)
154 - Assessment of feeding extruded flaxseed on egg characteristics, hatchability, and growth performance of English white quails (چکیده)
155 - Effect of Dietary Caffeine and Trans-Cinammaldehyde Supplementation on Cell Bloods Count of Male Broiler Chicks (چکیده)
156 - Serotonin and Corticostrone Fluctuation on Male broilers Chicks Fed Caffeine and Trans- Cinammaldehyde (چکیده)
157 - Effect of Dietary Supplementations of Caffeine and Trans-Cinammaldehyde on Blood Parameters of Male Broilers Chick (چکیده)
158 - امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده (چکیده)
159 - Ideal ratio of threonine to lysine in straight-run Cobb 500 broiler chickens from 15 to 28 d of age predicted from regression and broken-line models (چکیده)
160 - The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens (چکیده)
161 - Evaluation of Varying Levels of Acid-binding Capacity of Diets Forulated with Various Acidifiers on Physical and Histological Characteristics of Leg Bones in Broiler Chickens (چکیده)
162 - Assessment of magnetized drinking water on excreta quality, nutrients digestibility, serum components and histomorphology of digestive tract in broiler chickens (چکیده)
163 - Appraisal of Hematological Indices and Humoral Immunity in Commercial Laying Hens Fed Rations Consisting Cottonseed Meal and Sodium Bentonite (چکیده)
164 - Measurement of Acid‐Binding Capacity for Poultry Feedstuffs in Deionized and Magnetized Water (چکیده)
165 - Effect of Different Levels of Fennel Extract and Vitamin D3 on Performance, Hatchability and Immunity in Post Molted Broiler Breeders (چکیده)
166 - Effect of Thymol + Carvacrol by Next Enhance 150® on Intestinal Development of Broiler Chickens Fed CMC Containing Diet (چکیده)
167 - پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost (چکیده)
168 - Effect of feeding citrus peel extracts on growth performance, serum components, and intestinal morphology of broilers exposed to high ambient temperature during the finisher phase (چکیده)
169 - Relationship of chemical composition and metabolisable energy of triticale for poultry (چکیده)
170 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
171 - اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
172 - تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوج ههای گوشتی تغذیه شده با پیه (چکیده)
173 - Nutritional value of wet extruded full-fat soybeanand its effects on broiler chicken performance (چکیده)
174 - Effect of thymol and carvacrol feed supplementation on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid composition, digestive enzyme activities, and immune response in broiler chickens (چکیده)
175 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد,معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره (چکیده)
176 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
177 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
178 - اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
179 - Impact of Sodium Bentonite Addition to the Diets Containing cottonseed meal on Productive Traits of Hy-Line W-36 Hens (چکیده)
180 - برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500 (چکیده)
181 - The Effect of Threonine and Vitamin A on Immune System in Broiler Chickens (چکیده)
182 - Impact of feed withdrawal and addition of acetic acid in drinking water during preslaughter phase on intestinal microbiota of broilers (چکیده)
183 - Alteration of gut microflora through citric acid treated drinking water in preslaughter male broilers (چکیده)
184 - Growth performance and gut health parameters of finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased temperature (چکیده)
185 - Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens (چکیده)
186 - Immune response and ileal microflora in broilers fed wheat-based diet with or without enzyme Endofeed W and supplementation of thyme essential oil or probiotic PrimaLac® (چکیده)
187 - تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
188 - اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار (چکیده)
189 - Incorporation of wheat distillers dried grains with solubles and a cocktail of exogenous enzymes in the rations of Hy-Line W-36 hens (چکیده)
190 - ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 (چکیده)
191 - ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار (چکیده)
192 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
193 - Alterations of egg yolk and albumen quality during cold storage when hens fed diets comprising cottonseed meal treated with sodium bentonite (چکیده)
194 - اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
195 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
196 - مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی (چکیده)
197 - مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
198 - The effects of turmeric supplementation on antioxidant status, blood gas indices and mortality in broiler chickens with T3-induced ascites (چکیده)
199 - Evaluation of corn meal on performance, carcass characteristics and nutrient digestibility of male broiler chickens (چکیده)
200 - برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
201 - اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
202 - Influence of turmeric rhizome and black pepper on blood constituents and performance of broiler chickens (چکیده)
203 - Effects of sodium selenite and turmeric powder on thyroid hormones and plasma lipids of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
204 - Production performance, egg quality and some serum metabolites of older commercial laying hens fed different levels of turmeric rhizome (Curcuma longa) powder (چکیده)
205 - Effect of Dietary Crude Protein Fluctuation on Performance, Blood Parameters and Nutrients Retention in Broiler Chicken during Starter Period (چکیده)
206 - Evaluation of dietary citrus peel extracts to relieve the impact of heat stress in broiler chickens (چکیده)
207 - Optimization and comparison of two electrotansformation methods for Lactobacilli (چکیده)
208 - ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری (چکیده)
209 - اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی (چکیده)
210 - Application of probiotic on egg production and egg quality of chukar partridge (چکیده)
211 - Immune responses to genestein in male broiler chicks (چکیده)
212 - تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن (چکیده)
213 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE (چکیده)
214 - Effects of dietary crude protein and calcium/phosphorus content on growth, nitrogen and mineral retention in broiler chickens (چکیده)
215 - The effect of dietary n-6:n-3 ratio and sex on broiler breeder immunity (چکیده)
216 - The effect of threonineon mucin2 gene expression,intestinal histology and performance of broiler chicken (چکیده)
217 - The effect of desiccated ox bile supplementation on performance, fat digestibility, gut morphology and blood chemistry of broiler chickens fed tallow diets (چکیده)
218 - Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS (چکیده)
219 - Determination of AMEn and nutrients digestibility of wet extruded full fat soybean (EFFSB) in broiler chickenc (چکیده)
220 - Effect of Aspergillus meal prebiotic on performance and serum biochemistry of chukar partridge(Alectoris chukar chukar) (چکیده)
221 - بررسی الکترولیت های جیره غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
222 - Effect of full fat soybean extracted at different temperatures on blood constituents and broiler chickens (چکیده)
223 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on performance and blood constituents of broiler chickens (چکیده)
224 - Immune response of laying hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonate (چکیده)
225 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)
226 - Effect of Omega6:Omega3 Fatty Acid Ratios on Semen Quality of Malaysian Village Roosters (چکیده)
227 - Efficacy of natural zeolite and pigments on yolk color and performance of laying hens (چکیده)
228 - Effects of turmeric rhizome powder and black pepper on blood constituents and performance of male broiler chickens (چکیده)
229 - بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله (چکیده)
230 - Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens (چکیده)
231 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
232 - Comparison of two force molting methods on performance of laying hens in second phase of egg production (چکیده)
233 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
234 - تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی (چکیده)
235 - Effect of Force Molting on Postmolt Performance of Laying Hens (چکیده)
236 - Effect of Chemical Composition and Dietary Enzyme Supplementation on Metabolisable Energy of Wheat Screenings (چکیده)
237 - Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers (چکیده)
238 - The Effect of Glycine and Desiccated Ox Bile Supplementation on Performance, Fat Digestibility, Blood Chemistry and Ileal Digesta Viscosity of Broiler Chickens (چکیده)
239 - The effect of vitamin A on mucin2 gene expression, histological and performance of broiler chicken (چکیده)
240 - بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی (چکیده)
241 - Effect of garlic powder on productive performance and immune response of broiler chickens challenged with newcastle disiease virus (چکیده)
242 - The Influence of Different Levels of Brewers Spent Grain and Enzyme on Performance and Digesta Viscosity of Broiler Chicks (چکیده)
243 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
244 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی (چکیده)
245 - The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
246 - Effects of NH4Cl, KCl and NH4Cl+KCl on serum blood electrolytes and performance of broiler under chronic heat stress (چکیده)
247 - Digestible lysine requirements of staight-run broiler chickens from 15-28 days of age (چکیده)
248 - Digestible threonine needs of straighted-run broiler during the growing period (چکیده)
249 - Interactive Effect of Sodium Bentonite with Pigments on Performance and Egg Quality of Laying Hens (چکیده)
250 - نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
251 - ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
252 - تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار (چکیده)
253 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
254 - بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید (چکیده)
255 - بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
256 - بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
257 - اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
258 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
259 - تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
260 - Effect of sodium bentonite in broiler chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1 (چکیده)
261 - Effect of sodium selenite and turmeric powder on Compertz nonlinear function in broilers reared under heat stress (چکیده)
262 - Effects of cecal cultures and a commercial prebiotic on performance and serum lipids of broiler chickens (چکیده)
263 - Evaluation of Steviol Injection on Chicken Embryos: Effects on Post-hatch Development, Proportional Organ Weights, Plasma Thyroid Hormones and Metabolites (چکیده)
264 - اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی (چکیده)
265 - بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
266 - Comparison of Dietary Supplementation with Cumin Essential Oil and Prebiotic Fermacto on Humoral Immune Response, Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
267 - Effect of prebiotic on performance and some blood parameters of partridge (چکیده)
268 - Effect of guar meal as a source of protein on laying hens performance (چکیده)
269 - Changes of internal egg quality during cold storage when hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonite. (چکیده)
270 - Comparison of dietary supplementation of cumin essential oil and prebiotic on humoral immune response, blood metabolites and performance of broiler chickens (چکیده)
271 - Effect of sodium bentonite containing ferric oxide for treatment of cottonseed meal on egg quality (چکیده)
272 - Relationship of Chemical Composition and Metabolisable Energy of Triticale for Poultry (چکیده)
273 - The Influence of dietary supplementation of Licorice Extract and Prebiotic Fermacto on Fat Digestibility, blood metabolites and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
274 - The Effect of Threonine Levels on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
275 - Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens (چکیده)
276 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
277 - تاثیر اسید سیتریک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
278 - اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
279 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
280 - اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
281 - تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
282 - اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی (چکیده)
283 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
284 - The Effect of Different Levels of Choline and Betaine on Broilers Performance and Carcass Characteristics (چکیده)
285 - Changes of Biochemical Parameters and Enzymes Activities in Broiler Chickens with Cold Induced Ascites (چکیده)
286 - Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens ) (چکیده)
287 - Effect of selenium and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
288 - The effect of two antioxidants (selenium and turmeric powder) on blood parameters of broiler chickens reared under heat stress ) (چکیده)
289 - Factors affecting egg production in broilers from start to peak of production (چکیده)
290 - Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites (چکیده)
291 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
292 - Effects of Wheat-Soybean Meal Based Diet Supplementation with Vitamin A, Vitamin E and Zinc on Blood Cells, Organ. Weights and Humoral Immune Response in Broiler Chickens. (چکیده)
293 - تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی (چکیده)
294 - بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک (چکیده)
295 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
296 - تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ (چکیده)
297 - اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
298 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
299 - تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
300 - بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
301 - Effect of turmeric rhizome powder on performance and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
302 - Effect of Feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on broiler performance and serum electrolytes (چکیده)
303 - بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
304 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC (چکیده)
305 - اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
306 - تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
307 - تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی (چکیده)
308 - Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens (چکیده)
309 - Effect of Se and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
310 - Interactive effect of sodium bentonite with pigment on performance and egg quality of laying hens from 36-48 weeks of age (چکیده)
311 - Effect of different energy and protein content of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
312 - Effect of feed restriction and energy and protein contents of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
313 - Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids (چکیده)
314 - Effect of sodium bentonite and comparison of pellet vs mash on performance of broiler chickens (چکیده)
315 - Does ascites affect the weight of internal organs in broilers (چکیده)
316 - The effect of different levels f choline and brtaine on broiler performance and carcass characteristics (چکیده)
317 - The effect of microbial phytase and citric acid on performance, tibia ash, calcium and phosphorous digestibility in broiler chickens (چکیده)
318 - Response of early lactating dairy Holstein cows to diet containing acid treated lucern silage (چکیده)
319 - اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
320 - Effect of low concentration of aflatoxin B1 in diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens (چکیده)
321 - Replacement value of soybean meal with rapeseed meal with or without a dietary NSP-degrading enzyme on performance and thyroid hormones of broiler chickens (چکیده)
322 - Effect of added extra calcium carbonate into the diets, one hour before starting perid on performance and egg quality of laying hens (چکیده)
323 - effect of dietary dried berberis vulgaris fruit and enzyme on some blood parameters of laying hens fed wheat soybean based diets (چکیده)
324 - Effect of different non starch polysaccharides on performance and intestinsal microflora of young broiler chickens (چکیده)
325 - Study the effect of different levels of L-Carnitin on performance and carcass characteristics of broiler chicks (چکیده)
326 - The effect of different levels of fat and L-carnitin on performance and serum composition of broiler chickens (چکیده)
327 - Effect of acetic acid or citric acid administration in the drinking water on performance and ileal microflora of broiler chickens (چکیده)
328 - effect of low concentration of allatoxin B1 in the diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens (چکیده)
329 - Effect of microbial phytase on apparent digestibility of amino acids and minerals in diet of female broiler chickens (چکیده)
330 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی (چکیده)
331 - Effect of various calcium sources upon egg shell quality and laying hen performance (چکیده)
332 - ارزیابی منابع مختلف کلسیمی بر عملکرد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ (چکیده)
333 - مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری (چکیده)
334 - Potentials of dietary Pseudomonas sp. lipase to improve fat digestibility and performance of turkey poults. (چکیده)
335 - feeding whole wheat with or without a dietary enzyme or grit to laying hens (چکیده)
336 - Stability of porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 2- Small intestine (چکیده)
337 - Stability of Porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 1-Glandular Stomach (چکیده)
338 - Potentials of Microbial Pseudomonas sp. lipases on broiler performance (چکیده)
339 - Effect of NH4Cl, KCl, NH4Cl + KCl on broiler chickens under heat stress (چکیده)
340 - کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار (چکیده)
341 - بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
342 - اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
343 - اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان (چکیده)
344 - جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
345 - تاثیرآنزیمهای تجزیه کننده ان اس پی محلول بر گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی (چکیده)
346 - آیا بتائین می تواند جایگزین متیونین در طیور گردد؟ (چکیده)
347 - تاثیر پودر آب پنیر به عنوان یک پریبیوتیک بر جمعیت سکومی و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
348 - تاثیر مکمل آنزیمی برعملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی تریتیکاله و گندم در جوجه های گوشتی (چکیده)
349 - بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
350 - تاثیر اسید سیتریک در آب آشامیدنی بر عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئومی جوجه های گوشتی (چکیده)
351 - تاثیر زئولیت طبیعی و ضایعات نانوایی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
352 - تاثیر پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، صفات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی (چکیده)
353 - تاثیر پروبیوتیک در آب اشامیدنی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
354 - تاثیر فیتاز میکروبی بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه در جوجه های ماده گشتی (چکیده)
355 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های حاوی گندم و تریتیکاله بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
356 - تاثیر سطوح مختلف چربی دامی و مکمل انزیمی بر بهره وری مواد مغذی در جوجه های گوشتی (چکیده)
357 - تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و الکترولیتهای جیره بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
358 - Effect of dietary levels of tallow and NSP-degrading enzume supplements on nutrient efficiency of broiler chickens (چکیده)
359 - Effects of Diet Supplementation of Aspergillus Meal Prebiotic (Fermacto®) on Efficiency, Serum Lipids and Immunity Responses of Broiler Chickens (چکیده)
360 - Supplementation of corn-wheat-soy-based diets with phytase: Effects on digestibility of amino acids in broiler chicks (چکیده)
361 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
362 - Factors Affecting Egg Production in Broiler Breeders from Start to Peak of Production (چکیده)
363 - Effect of Turmeric Rhizome Powder on Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens (چکیده)
364 - Effect of Different Levels of Rapeseed Meal Supplemented with Calcium Iodate on Performance, Some Carcass Traits, and Thyroid Hormones of Broiler Chickens (چکیده)
365 - Effect of Dietary Dried Berberis Vulgaris Fruit and Enzyme on Some Blood Parameters of Laying Hens Fed Wheat-Soybean Based Diets (چکیده)
366 - Effect of Added Extra Calcium Carbonate into the Diets, One Hour Before Starting Dark Period on Performance and Egg Quality of Laying Hens (چکیده)
367 - Replacement Value of Soybean Meal with Rapeseed Meal Supplemented with or Without a Dietary NSP-Dgrading Enzyme on Performance, Carcass Traits and Thyroid Hormones of Broiler Chickens (چکیده)
368 - Influence of Supplemental Dried Whey on Broiler Performance and Cecal Flora (چکیده)
369 - Effect of Turmeric Rhizome Powder (چکیده)
370 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
371 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
372 - اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
373 - تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوسته (چکیده)
374 - مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغهای تخمگذار (چکیده)
375 - بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
376 - Effects of Vitamin E and C supplementation on Performance and Immune Response of Broiler Chicks (چکیده)
377 - Changes of Blood Gases, Internal Organ Weights and performance of Broiler Chickens with Cold Induced Ascites (چکیده)
378 - Effect of prolonged low level Inclusion of Aflatoxin B, into diet on performance, Nutrent Digestibil (چکیده)
379 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی (چکیده)
380 - اثر مکمل آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره های حاوی گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان (چکیده)
381 - کاربرد آنزیم و شن در جیره های حاوی گندم کامل در مرغهای تخمگذار (چکیده)
382 - اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرم (چکیده)
383 - بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
384 - اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی (چکیده)
385 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
386 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
387 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
388 - Effect of cecal cultures and Aspergillus Meal prebiotic (Fermacto) on growth performance and organ weights of Broiler Chickens (چکیده)
389 - Study the Effects of Different Levels of Fat and L-carnitine on Performance, Carcass Characteristics and Serum Composition of Broiler Chicks (چکیده)
390 - replacement value of regular oyster shell with mine oyster shell on the performance and egg Quality of Laying Hens (چکیده)
391 - Effect of turmeric rhizome powder on immunity responses in broiler chickens (چکیده)
392 - Effect of Varying Levels of Turmeric Rhizome Powder on Some Blood Parameters of Broiler Chickens Fed Corn-Soybean Meal Based Diets (چکیده)
393 - Effect of Turmeric Rhizome Powder on the Activity of Some Blood Enzymes in Broiler Chickens (چکیده)
394 - بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی (چکیده)
395 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
396 - اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی (چکیده)
397 - Effect of Different non Starch Polysaccharides in Semi Purified Diets on Performance and Intestinal Microflora of Young Broiler Chickens (چکیده)
398 - Effect of Sodium Bentonite and Comparison of Pellet vs Mash on Performance of Broiler Chickens (چکیده)