کنفرانس سالیانه انجمن علوم طیور در آمریکا و کانادا , 2003-07-06

Title : ٍببثزف خب زهفقهز شزهی شیئهدهسفقشفهخد هدفخ فاث صشفثق خد حثقبخقئشدزث شدی همثشم ئهزقخبمخقش خب ذقخهمثق زاهزنثدس ( تاثیر اسید سیتریک در آب آشامیدنی بر عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئومی جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005269,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {ٍببثزف خب زهفقهز شزهی شیئهدهسفقشفهخد هدفخ فاث صشفثق خد حثقبخقئشدزث شدی همثشم ئهزقخبمخقش خب ذقخهمثق زاهزنثدس},
booktitle = {کنفرانس سالیانه انجمن علوم طیور در آمریکا و کانادا},
year = {2003},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ٍببثزف خب زهفقهز شزهی شیئهدهسفقشفهخد هدفخ فاث صشفثق خد حثقبخقئشدزث شدی همثشم ئهزقخبمخقش خب ذقخهمثق زاهزنثدس
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانس سالیانه انجمن علوم طیور در آمریکا و کانادا
%D 2003

[Download]