کنفرانس سالانه علوم دامی , 2007-04-02

Title : Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable ( Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable )

Authors: , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005307,
author = {, and Danesh Mesgaran, Mohsen and Heravi Moussavi, Alireza},
title = {Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable},
booktitle = {کنفرانس سالانه علوم دامی},
year = {2007},
location = {South port, ENGLAND},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable
%A ,
%A Danesh Mesgaran, Mohsen
%A Heravi Moussavi, Alireza
%J کنفرانس سالانه علوم دامی
%D 2007

[Download]